WINKLASIK - NOVINKY, POPIS AKTUÁLNÍ VERZE

ČÍSLO VERZE 205

(vydána 20.1.2016)

Mzdy - změny pro rok 2016

Aktualizované mzdové parametry pro rok 2016
(minimální mzda, redukční hranice pro nemocenskou, nesrazitelné minimum, ad.)
- Nový formulář měsíčního hlášení pro sociálku
- Nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
- Nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti srážková daň
- Nový formulář přílohy k žádosti o nemocenské dávky
- Nový formulář ročního výpočtu daně a daňového zvýhodnění

ČÍSLO VERZE 203

(vydána 9.12.2015)

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Podrobný popis změn v IS Winklasik související s kontrolním hlášením

Import bankovního výpisu přímý odskok do účetního dokladu

Modul Banka - v úloze Import bankovního výpisu přibyla nově možnost přímo po naimportování odskočit do zaúčtování bankovního výpisu.

Možnost vystavení zálohové faktury přímo z objednávky došlé

Ve formuláři objednávka došlá přibyla nově možnost přímo z objednávky vystavit zálohovou fakturu. Volba je dostupná v nástrojovém pruhu přes tlačítko Záloha nebo přes záv. menu Akce volba "Vystavit zálohovou fakturu.

Vystavená zálohová faktura nově lze nyní nastavit parametry řady

Nově přibyla možnost u vystavených zálohových faktur nastavit výchozí parametry např. výchozí bankovní účet, splatnost, zaokrouhlení ad.

Mzdy - opraven formulář platný od 1.9.2015 - Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Nový formulář Přílohy k žádosti o nemocenské dávky. V souvislostí s tím byl upraven i xml soubor určený pro export dat na ČSSZ.

Katalogová karta - nový údaj cizí číslo položky

Nový údaj na adresářové kartě slouží ke spárování vlastních položek s položkami dodavatele. Toto následně umožní načítat ceníky dodavatele např z excelovské tabulky. Nová funkce "import ceníku" je dostupná v úloze Tvorba cen, závěsné menu "Načti ceny dodavatele z XLS". Excelovský soubor ovšem musí splnit určité kritéria, jejichž popis je uveden zde.

Katalog - slevy na odběratele, přibyl nový sloupce ceník

Nový sloupec, lze podle něho vyhledávat, filtrovat.

Adresářová karta - změna řazení na záložce slevy

Změněno řazení v tabulce slev na adresářové kartě, nově jsou slevy řazeny dle názvu a ne dle skupiny slevy.

Nová funkce v číselníku skupiny slevy

Nově přibyla možnost zkopírovat slevy dle jiné slevové skupiny. Funkce je přístupná přes pravé tlačítko myši a volba zkopírovat slevy.

Zobrazení a oprava karty na dokladu v režimu zobrazit

Nově lze u všech dokladů, které jsou otevřeny v režimu zobrazení odskočit v řádkcích přes kontextové menu do opravy karty položky.

ČÍSLO VERZE 194

(vydána 26.11.2014)

Sklad, Odběratele, Odbyt - nová kniha Slevy na odběratele

Do modulů Sklad, Odběratele, Odbyt přibyla nová kniha Slevy na odběratele, nyní lze snadno seřadit a filtrovat dle slevových skupin nebo procent.

Sklad, Odběratele, Odbyt - nová kniha Netto ceny

Do modulů Sklad, Odběratele, Odbyt přibyla nová kniha Netto ceny, zobrazující konkrétní netto ceny pro všechny firmy, lze filtrovat, řadit.

Úprava řazení položek na objednávce vystavené

Při odskoku z objednávky došlé do objednávky vystavené se nyní položky na dokladě řadí v pořadí v jakém byly zadány na jednotlivých objednávkách, tzn. při načtení více obj.došlých se načtou po jedné za sebou.

Odbyt - objednávka vystavená - nový filtr

V závěsnému menu akce v úloze načti dle katalogu přibyla možnost načíst pouze z určitých objednávek došlých.

Sklad - sestava bezobrátkové zásoby

Do této sestavy přibyly filtry za název, typ a dodavatele. Dále zde přibyla možnost řazení dle položky, typu, názvu a datumu poslední obrátky. Do tiskového formuláře dále přibyl počet dnů bez obrátky.

Nový údaj v sestavě přehled fakturace

Ve formuláři Přehled fakturace - za doklad - přibyl nový údaj DUZP.

Nový údaj v sestavě položkový výpis DPH

Do sestavy položkový výpis DPH do povinnosti i odpočtu přibyl nový údaj DUZP. Standardně není přidán do tiskových reportů.

Mzdy - příloha žádosti o nemocenské dávky

Opravena chybička v xml souboru.

ČÍSLO VERZE 190

(vydána 20.8.2014)

Odskok z knihy pohledávek resp. závazků přímo na konkrétní řádek bankovního výpisu

Při odskoku z knihy pohledávek nebo závazků do bankovního výpisu program přímo vyhledá konkrétní řádek.

Mzdy - kontrola fond pracovní doby na vykázanou mzdu

Při uložení mzdového lístku program nyní zkontroluje zda sedí fond pracovní doby na vykázanou mzdu. Pokud nesedí zobrazí se okno s upozorněním, které se po odkliknutí ztratí.

Mzdy - nová sestava dny absence

Nová sestava zobrazuje dle dnů v měsíci jakoukoliv absenci zaměstnance např. dovolenou, náhrady mzdy, OČR, mateřskou ad.

Účetnictví - nové řazení sestavy účetní obraty

Do této sestavy přibyla možnost nového řazení dle knihy a položky. Toto řazení se hodí hlavně u saldokontních účtů když chci zobrazit obraty nad konkrétní položkou za sebou.

ČÍSLO VERZE 189

(vydána 3.3.2014)

Oprava číselníku sazeb DPH

U skupiny 3 - Dovoz zboží z třetích zemí opraven řádek hlášení odpočet na 44
U skupiny 8 - Dovoz zboží z třetích zemí opraven řádek hlášení odpočet na 43

Přístupová práva k úlohám

Do interního číselníku Winklasiku Soupis úloh, který se nabízí při zadání přístupových práv pro uživatele doplněny nové úlohy z mezd - Sestava absencí, potvrzení o sražené dani z DPP a Vyúčtování srážkové daně.

Srážková daň

Srážková daň ze mzdy se nyní uplatňuje pouze u Dohody o provedení práce do 10 000 a to pouze tehdy, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení. U všech ostatních druhu pracovních poměrů byla srážková daň zrušena, vždy se počítá zálohová daň. Upraveno v programu.

Měsíční uzávěrka – výpočet čistých mezd

Změnil se výpočet daňového bonusu v rámci výpočtu zálohové daně v roce 2014. V návaznosti na změnu minimální mzdy od 1.8.2013.
Byla upravena podmínka pro vyplacení daňového bonusu tak, že nárok na vyplácení vznikne nově pouze tehdy, pokud příjem měsíci dosahuje alespoň 4250 Kč.
Rovněž byla upravena jeho maximální výše na částku 5025 Kč.

Roční zúčtování daně

Za rok 2013 Podmínka pro vyplacení daňového bonusu na celkový roční příjem min. ve výši 6-ti násobku minimální mzdy k počátku zdaňovacího období je za rok 2013 stále 48000 Kč a nebyla ovlivněna změnou minimální mzdy až k 1.8.2013.
Změnila se ale max. výše vyplaceného bonusu z 52200 na 60300. Změna již proběhla dříve, za rok 2011 to ještě bylo 52200 a od roku 2012 již 60300 Kč. V programu upraveno od roku 2013, v ročním zúčtování daně za rok 2012 to už bylo bohužel špatně.
Za rok 2014 Podmínka pro vyplacení daňového bonusu na celkový roční příjem min. ve výši 6 násobku minimální mzdy je tedy za kok 2014 zvýšena na 51000. Upraveno v programu.

Potvrzení o zdanitelných příjmech 2014

Nový formulář č.22 pro rok 2014

Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP daněných srážkovou daní

Nová úloha, přidáno do menu Hlášení, výkazy. Pro rok 2014 formulář č.1 Souvisí se změnou v ročním výpočtu daně ze závislé činnosti, kde se do přiznání můžou zahrnout i příjmy, daněné srážkovou daní.
(Např. brigáda studenta, kterému pak vrátí přeplatek na dani). Zatím nevíme, jestli se takto bude postupovat i u Ročního zúčtování daně, který dělá zaměstnavatel. Ale tady by to asi nemělo význam. To může mít význam např. u studenta, který dělal na dohody a nikde neuplatňoval slevy na dani, ten pokud si udělá na konci roku daňové přiznání, vrátí mu přeplatek na dani)

Hlášení k záloze na důchodové spoření

Změna pro rok 2014. V 2.oddílu přibyl sloupec 3a - označení vyměřovacího základu:
1 – jeden (popřípadě první) vyměřovací základ u zaměstnavatele
2 – druhý vyměřovací základ u téhož zaměstnavatele
3 – třetí vyměřovací základ u téhož zaměstnavatele
4 – čtvrtý vyměřovací základ u téhož zaměstnavatele atd.
Neupravoval se formulář ve Winklasiku. Program nyní natvrdo doplní hodnotu 1 do exportovaného XML souboru. Pokud by náhodou někdo měl zaměstnance, který je účasten důch. spoření a zároveň má u tohoto zaměstnavatele souběh více pracovních poměrů, ze kterých se platí sociální pojištění (nejedná se tedy o DPP do 10 tis.), musí si to opravit ručně v EPO.

ČÍSLO VERZE 188

(vydána 29.1.2014)

Mzdy - Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Doplněn export přílohy do XML souboru ve struktuře požadované správou soc. zabezpečení. Nejlépe načíst a odeslat prostřednictvím Software602 FORM FILLER

Vyúčtování daně z přijmu ze závislé činnosti - vykazovaný počet zaměstnaců

Stanovisko k nejednoznačnému výkladu způsobu výpočtu počtu zaměstnanců. Na základě studia Pokynů k vyplnění Vyúčtování daně z přijmu ze závislé činnosti a navazujících paragrafů Zákona o dani z přijmu jsem si ověřil, že pokyny nejsou dostatečně zřejmé. Zaznamenali jsme na internetu i ústně rozdílné názory od školitelů, pracovníku FÚ, kvalifikovaných účetních i tvůrců konkurenčních mzdových programů. Dospěli jsme nicméně k názoru, který je v souladu s většinovým názorem odborné veřejnosti: Paragraf 38j zákona říká: Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. Paragraf 6 zase uvadí, co jsou příjmy ze závislé činnosti a dále zavádí pojem zaměstanace jako osoby mající příjmy ze závislé činnosti.
Z tohoto plyne, že mzdové listy se vedou pro všechny zaměstnance bez ohledu druh pracovně-právního vztahu a bez ohledu na způsob zdanění jejich příjmů ze závislé činnosti.
Pro vykazovaný počet tedy není podstatné, zda zaměstnanec podepsal či nepodepsal prohlášení ani zda mu byla sražena zálohová nebo srážková daň z příjmu.
Nejasné ale je, jak omezit zaměstnance bez příjmů v některých měsících, např. dohody pouze v některém měsíci, dlouhodobá nemocenská, mateřská dovolená, rodičovský příspěvek a pod.
Rozhodli jsme se nakonec, že pokyny budeme chápat ve významu, znázorněném podržnou částí v textu výkazu nebo pokynů k výkazu. Tedy podle toho, zda je zaměstnanec podle mzdového listu k danému dni evidován.
Záhlaví 05
Počet zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") podle mzdových listů k poslednímu dni kalendářního měsíce roku 2013 Uvedou se tedy všichni zaměstnanci, kteří k poslednímu dni v měsíci měli se zaměstnavatelem pracovně-právní vztah, zakládající zaměstnání a to podle data nástupu a výstupu ze zaměstnání na kartě. Nezahrnou se ale zaměstnanci, kteří jsou k danému datu vynětí z evidenčního počtu.
Příhoha1
Počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období Obdobně se uvedou tedy všichni zaměstnanci, kteří měl pracovně-právní vztah k 1.prosinci. Opět se nezahrnou zaměstnanci, kteří jsou k danému datu vynětí z evidenčního počtu.
Samozřejmě lze případně opravit programem vypočtenou hodnotu na formuláři EPO.

Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.21

Úprava potvrzení pro příjmy od roku 2013 - vloženy dva řádky
14. Solidární zvýšení daně v měsících
15. Sleva na poplatníka uplatněna v měsících

Strop pro odvody soc.pojištění

Pro rok 2014 zvýšen na 1 245 216 Kč (48 násobek průměrné mzdy)

Měsíční limit pro solidární daň

Pro rok 2014 zvýšen na 103768 (48 násobek průměrné mzdy / 12)

Sestava Dávky a náhrady z nem.pojištění

Nová sestava, kombinuje předcházející dvě sestavy Nemocenské dávky a Nemocenské náhrady. Zařazena do menu namísto původní sestavy Nemocenské

Výpočet čistých mezd

Upraven limit pro srážkovou daň u daně z DPP, od roku 2014 je limit zvýšen na 10 tisíc.

Mzdový doklad - upraveno doplnění pracovních dnů u nemoceské.

Změněn počet kalendářních dnů nemocenské, po které není nárok na dávku, ale zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy mimo první 3 pracovní dny. Tato doba se vrátila zpět na 14 dnů když skončila platnost výjimky pro roky 2011, 2012, 2013 v hodnotě 21 dnů bez nemocenské dávky.

Vystavení objednávky podle objednávky došlé

V knize vystavených objednávek byla do kontextového menu (pravé tlačítko myši) doplněna možnost objednat. Tato možnost otevře okno s vystavenou objednávkou a do řádků načte položky z došlých objedávek. Objednávky došlé lze označit (CTRL+mezerník) i hromadně. Do vystavené objednávky se načto položky ze všech označených objednávek.

Hromadný tisk dokladů (Sklad, Odběratelé)

Byla změněna a podstatě vylepšena úloha hromadného tisku dokladů v modulu Sklad a Odběratelé. Nově umožňuje různě filtrovat tisknutelná data.

ČÍSLO VERZE 187

(vydána 16.12.2013)

Změna datových struktur

A0M1K.FTP - parametry pro stažení objednávek z FTP serveru
M0M1.tpp - typ pracovního poměru n 2 číslice (Bylo chybně na 1, nešlol zadat druhy prac.poměru s číslem 10 a více)

Změny kvůli výkazu intrastat

Do dokladu Příjemka bylo přidáno doplnění údaje Dodací podmínky z adresáře při zadání dodavatele.
Do dokladu Faktura vystavená bylo přidáno doplnění údaje Dodací podmínky z adresáře při zadání odběratele.

Dodavatelé - kontrola bankovních účtů a kontrola spolehlivosti plátce

Do došlé faktury přibylo nahoře v nástrojovém pruhu tlačítko Kontorla plátce, kteéré po zadání iča na došlé faktuře online zkontroluje v příslušných rejstřících zda je firma spolehlivá a zda účet, který je zadán na adresářové kartě byl zveřejněn na finančím úřadě.

Pokladna - možnost přečíslování pokladních dokladů dle datumu

V modulu pokladna v úlohách přibyla možnost přečíslování pokladních dokladů dle datumu. V úloze stačí zadat číselnou řadu a datum, od kterého si přeji doklady seřadit a přečíslovat.

Účetnictví - nové řazení sestavy obraty účtů za položku

V sestavě obraty účtů nově přibyla možnost seřadit tuto sestavu dle položky.

Mzdy - nová sestava dny absence

V modulu mzdy přibyla v sestavách nová úloha dny absence, která v daném měsíci po jednotlivých zaměstnancích zobrazuje dny absencí (dovolené, nemoncenské, paragrafy ad.).

Mzdy - možnost odeslání přílohy k žádosti o nemocenskou ve formátu xml

V rámci přípravy na kompletní elektronickou komunikaci se sociálkou přibyla do programu možnost odesílat elektronicky ve formátu xml i přílohu k žádosti o nemocenské dávky.

Sklad - nová varianta sestavy obratová soupiska - položka doklad

Nová varianta sestavy obratová soupiska zobrazuje obraty na jednotlivými položkami včetně napočtení počátečního stavu ke konkrétnímu datu.

Sklad - sestava přehled prodejů nový filtr za ičo dodavatele

Sklad - sestava přehled nákupů nový filtr za název položky

ČÍSLO VERZE 185

(vydána 15.4.2013)

Banka - vzájemný zápočet

Do vzájemného zápočtu přibyla možnost zadat libovolnou poznámku nebo záhlaví podobně jako to lze např. na faktuře. Tyto poznámky se dají přednastavit do zásobníků textů v modulu Odběratelé, číselníky, poznámky s typem dokladu VZ. Dále došlo ke změně vzhledu tiskového formuláře zápočtu. Nyní je pouze na jednu stranu a je vytištěn tak, aby se dal pohodlně vložit do okénkové obálky. Na přání spousty klientů jsme zápočet upravili tak, že pokud započítáváte pohledávku s dobropisem tak v předchozí vezi se na zápočtu objevovala částka k zápočtu 0, nyní zde bude vyčíslena skutečně započítavaná hodnota zápočtu.

Úprava sestavy výsledovek

Byly upraveny tiskové formuláře výsledovek ve variantě za středisko a za středisko, účet .

Úprava sestavy operativních pohledávek

Do výběru sestavy operativní výpis pohledávek přibyl nový údaj z hlavičky vystavených faktur HS-OBJ.

Nová úloha Slevy na odběratele

Nová úloha slevy na obdběratele přibyla všude v programu, kde se pracuje s katalogem, tzn v modulu Sklad, Odběratelé, Odbyt. Úloha přehledně v knize zobrazuje jednotlivé firmy z adresáře a jejich slevové skupiny. V úloze se dá samozřejmě vyhledávat, řadit a dokonce přes tlačítko Opravit i hromadně opravovat procenta slevy přímo v řádku.

Oprava odeslání faktury mailem

Při odeslání faktury mailem pokud byla faktura již před tím uložena, tak se do e-mailu nepřeneslo její číslo. Toto je nyní opraveno.

Daňová evidence

Před uložením doplněna pojistka, která všude doplni automaticky kurs 1:1.

ČÍSLO VERZE 183

(vydána 16.1.2013)

MZDY změny pro rok 2013

Nastavení aktuálních parametrů mezd


VÝPOČTY

Strop na sociální pojištění od roku 2013 zvýšen na 1 242 432 Kč  (limit je natvrdo v programu)
Strop na zdravotní pojištění pro roky 2013-2015 zrušen

"Solidární" daň 7% pro roky 2013-2015
Počítá extra zálohovou daň  z částky základu daně (před zvýšením o SP a ZP) nad limit ve výši 1/12 ročního stropu pro SP
Nový DM=606 - nadlimitní příjem, základ pro zdanění 7%
Vlastní daň 7% je zahrnuta vCDM=501
Mzdové listy - nový řádek 131 - Příjem nad limit k zdaň. 7% v sekci Zálohavá daň

Zohledněno více prac. poměrů pro stejné rodné číslo - sčítá základy


Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance

od roku 2013 osvobozeny od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění  do výše 30 000 Kč

DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ II-PILÍŘ
Nové údaje na kartě  - Účastník důchodového spoření (II.pilíř)
Od kdy - M0M1.DUCHSPOROD (1.den mse následujícího po nabytí právní moci registrace)
Do kdy -  M0M1.DUCHSPORDO (Odchod do důchodu
ID - pokud je jiné než rodné číslo
Nové druhy mezd
CDM 513 - Pojistné an důchodové spoření
CDM 514 - Přeplatek důch. spoření var.A
CDM 515 - Přeplatek  důch. spoření var.B
Příjemci srážek- Nový příjemce D6 - nutné doplnit platební údaje pro správce důchodového spoření zaměstnanců (FÚ)
Mzdové listy - nový řádek 105 - Pojistné na důchodvé spoření
Výplatní lístek - přidán řádek s Penzijním spořením

ČÍSELNÍK SVÁTKŮ
Doplněny svátky 2013

VÝKAZY,HLÁŠENÍ - ÚPRAVY
Přehled o výši pojistného (PVPOJ13 - OSSZ)
upraven tiskový formulář i export do XML pro e-podání přes portál veřejné správy