WINKLASIK - ARCHIV NOVINEK

ČÍSLO VERZE 180

(vydána 19.9.2012)

OBECNÉ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S NOVELOU ZÁKONA O DPH

Uplatňování nároku na odpočet daně
Možnost uplatnit nárok na odpočet daně u většiny tuzemských plnění se posouvá na zdaňovací období, ve kterém plátce održí příslušný daňový doklad. Ve WinKlasiku je obecně možné už dneska oddělit DUZP a datum (měsíc a rok), ve kterém se uplatní odpočet daně. Při zápisu došlé faktury ale byla upravena funkčnost tak, že se měsíc uplatnění daně nabízí podle zadaného data přijetí, které je chápáno jako datum přijetí faktury (pro jednoznačnost je popisek název pole změněn z přijato na doručena).

Dále dle nastavení volitelného parametru v Podnikových parametrech se program chová následovně:

Varianta výchozí -  Došlé faktury zúčtovat do měsíce DUZP
Jedná se o výchozí a zároveň doporučenou variantu, DUZP je nadále chápáno i jako datum účetní a do měsíce DUZP je faktura celá zúčtována včetně zúčtování DPH na účty 343. Tak může vzniknout nesoulad mezi zůstakem účtů 343 na konci měsíce a vlastní daňovou povinností v témže měsíci.  Jedná se o obdobu případu vystavení dobropisu a jeho uplatněním až v měsíci, kdy byl potvrzen odběratelem.

Varianta volitelná -  Došlé faktury zúčtovat do měsíce doručení faktury.
Toto je druhá možnost, jak pořešit účetně nesulad DUZP a měsíc uplatnění odpočtu. Umožňuje zúčtovat celou fakturu až do měsíce doručení. Nedochází pak k rozdílům mezi účetní a daňovou evidencí. Může ale vzniknou problém s časovým uplatněním nákladů (na konci roku bude nutné zúčtovat dohadné položky, FD se musí zapisovat už do řady pro nový rok), případně problémy se zůstatky účtů pořízení zásob apod.

Připravujeme novou sestavu, která bude sloužit k odsouhlašení zůstatku účtu 343 na analytickou evidenci DPH. V podstatě sestava vypíše všechny zápisy v evidenci DPH, které budou uplatněny v zadaném měsíci nebo později (dobropisy, FD další měsíc). Toto by mělo odpovídat zůstatku účtu 343.
Opravy základu a výše daně a opravný daňový doklad
Opravný doklad podle §42, §43 a §45 zákona o DPH.
Nově zákon ukládá povinnost opravy daně a vystavení opravného daňového dokladu v případech, vymezených v § 42. (dříve možnost). To se může nepřímo dotknou některých uživatelů, kteří dobropis řešili dopsáním vratky na další fakturu a odkazovali se ne možnost a nikoli povinnost vystavit samostaný dobropis. Zákon už nadále nezmiňuje pojmy Dobropis a Vrubopis, ale používá se pouze pojem Opravný daňový doklad.
Ve Winklasiku se tato změna projení tak, že formuláři odběratelské faktury na záložce DPH byl doplněn k měsíci DPH ještě údaj typ daňového dokladu a číslo původní faktury v případě opravného dokladu.

Možné typy daňových dokladů jsou tyto:
- prvotní daňový doklad (běžná faktura)
- opravný daňový doklad podle § 42 a §43 zákona o DPH  (dobropis, vrubopis) *
- opravný daňový doklad podle § 44 zákona o DPH  (insolvence) **

* Opravný daňový doklad podle § 42 a §43 zákona o DPH
Pokud je vystavena faktura na celkově zápornou částku (běžný dobropis), je automaticky na faktuře na záložce DPH doplněn typ Opravný daňový doklad a měsíc DPH=0. Doplnění čísla původního dokladu je nutné pouze u firem, které odesílají faktury přes EDI a kde je toto nutné uvést v samostaném údaji. Pokud EDI firma nevyužívá, pak v případě dobropisu postačí, aby uživatel doplnil důvod opravy a číslo původního dokladu do záhlaví faktury jako doposud. V řádcích se pak uvede rozdíl mezi původním a novým základem, program dopočte i rozdíl mezi původní a novou daní (v případě opravy z důvodu snížení základu daně u vratky, reklamace). Vytištěný doklad pak bude mít náležitosti opravného daňového dokladu dle §45 z důvodů dle §42 ,43.
Tato změna sebou přinesla i nutnost změnit tiskový formulář vystavené faktury. Standardní formulář č.1 faktury nyní vytiskne místo Dobropis - daňový doklad nový text Faktura - opravný daňový doklad. Tuto změnu bude nutno provést i na všech uživatelských formulářích faktur, které se používají i k tisku opravných daňových dokladů.

** Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
Novela zákona o DPH nyní umožňuje pokud jsou splněny níže uvedené podmínky nárokovat zpět zaplacené DPH (podle § 44 zákona o DPH). Finanční úřad jej bude chtít zpátky po dlužníkovi. Kromě toho, že jste daň přiznali a zaplatili, musí být současně splněny ještě další podmínky:
 • dlužník je v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku,
 • pohledávka vznikla (podle DUZP) nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a zatím nezanikla,
 • věřitel přihlásil svou pohledávku nejpozději ve lhůtě, jakou stanovil soud v rozhodnutí o úpadku, pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
 • věřitel a dlužník nejsou kapitálově spojenými osobami, osobami blízkými nebo osobami, které společně podnikají na základě smlouvy o sdružení apod.,
 • věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad při provedení opravy výše daně.
Pokud nejsou splněny všechny podmínky najednou nebo pokud od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, uplynuly 3 roky, příp. pokud přestal být dlužník plátcem DPH, opravu výše odvedené daně není možné provést.

Pokud tuto možnost vrácení DPH chcete využít pak je ve Winklasiku nutné nastavit ve formuláři vystavené faktury na záložce DPH variantu daňového dokladu Opravný §44 (insolvence). Toto rozlišení je zapotřebí ke správnému sestavení Přiznání k DPH, kde se do doplňujích údajů na ř.33 a 34 uvádí celková hodnota opravy daně z tohoto titulu, která je ale rovněž u věřitele zahrnutá do ř. 1 nebo 2 a u dlužníka do ř. 40 nebo 41. (zde si zatím nejsme jistí, jestli se oprava daně na ř.33 a 34 uvede se znaménkem mínus, když se jedná o snížení  povinnosti, nebo se uvede znaménko plus. Zatím uáadíme částku mínusem.
V praxi bude nutné postupovat následujícím způsobem:
Pořídí se dobropis k původní faktuře za firmou v insolvenci s tím, že se základ zadá mínusem s uvedením původní sazby DPH a pak stejná částka znovu bez DPH. Výsledkem bude pouze dobropis na DPH, po započtení s původní fakturou zůstane pohledávka na částku bez daně, kterou budeme nadále vymáhat na věřiteli v insolvenci. Po ujasnění, jak to v praxi bude probíhat, zvážíme, zda by nešlo doplnit do Winklasiku další podporu pro tento typ opravy DPH. Vystavený opravný doklad snižuje daňovou povinnost (jak u dobropisu dle §42 ta i §46), je nadále nutné zadat měsíc uplatnění daně až na základě potvrzení odběratele, že opravný doklad převzal.
Režim přenesení daňové  povinnosti

Novela zákona o DPH s účinností k 1.4.2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse-charge) pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1.1.2012 na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku. Protože je tento režim postavený na jiných pravidlech než obecný systém DPH, musí si odběratel a dodavatel pro daňové účely vést zvláštní přehled zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Výpis z této evidence oba přikládají jako přílohu svého přiznání k DPH.

V souvislosti s tím byly do Winklasiku zavedeny nové skupiny DPH:
Skupina 55 Nákup  - režim přen.daňové působnosti - snížená sazba
Skupina 56 Nákup  - režim přen.daňové působnosti -základní sazba
Skupina 57 Prodej - režim přen.daňové působnosti - bez daně
Po reinstalaci nejsou tyto nové skupiny nastaveny jako aktivní. Předpokádá se, že se tato funkce nebude používat u mnoha firem. Firmy, kterých se to bude týkat, si musí tyto skupiny zpřístupnit v číselníku DPH (po změně nastavení je nutné restartovat Winklasik).

Faktura vystavená:
Pro fakturované položky, podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, je nutné založit katalogové karty a do údaje SKP na druhé záložce karty položky zadat kód klasifikace produkce (CZ-CPA) u stavebních prací nebo číselný kód dle přílohy č.5 novely zákona o DPH u odpadu, kód 1 u zlata a kód 2 u emisních povolenek. Jako sazba DPH pro tuzemsko se uvede skupina PDP. Dále je zapotřebí buď připravit uživatelský formulář nebo do poznámky standardního formuláře dopisovat povinné sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Částka bude uvedena na ř.25  přiznání k DPH a navíc se bude muset doložit položkově a jako příloha Přiznání k DPH se v elektronické podobě (XML soubor) bude odesílat správci daně, obdobně jako Souhrné hlášení. Příloha se jmenuje Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti a uvádí se zde i předmět  a rozsah plnění (kód klasifikace a dodané množství)

Faktura došlá:
Na došlé faktuře se použije skupina PDP s příslušnou sazbou daně, daň se dopočte obdobně jaku u nákupu z EU. Na záložce řádky je nutné u základu daně opět doplnit údaje položka katalogu a dodané množství. Přitom položka katalogu musí být existující položka a uvedením kódu SKP stejně jaku u faktury vystavené. Tyto údaje jsou opět nutné pro sestavení přílohy Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti, která se i u příjemce zboží nebo služeb musí odesílat.

Samotné sestavení a export přílohy Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je zatím rozpracovnané, informace ke struktuře XML jsou zatím předběžné, aplikace EPO ji zatím neumí.

Podávání souhrnného hlášení bez elektronického podpisu
Podat (následné) souhrnné hlášení je možné pouze elektronicky formou datové zprávy. Od 1. dubna však není podmínkou zaručený elektronický podpis. Pokud takový podpis nemáte, můžete souhrnné hlášení i tak podat prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO). Poté, co souhrnné hlášení podáte, si vytiskněte potvrzení o elektronickém podání, tzv. E-tiskopis, podepište jej a doručte na svůj finanční úřad. Samotné elektronické podání i doručení písemného potvrzení musíte stihnout ve stejné lhůtě, tedy do 25. dne daného měsíce, resp. čtvrtletí.

Pro právnické osoby zůstává samozřejmě i nadále možnost posílat souhrnné hlášení přes datové schránky.

ÚČETNICTVÍ

Nabízení měny v dokladech dle číselních řad
U vybraných typů dokladu (FD,ZD,FV,ZV,UJ) se nyní měna přebírá z číselníku řady dokladů z údaje měna.
Úprava sestav výsledovek v členění za doklad
Do všech sestav ve variantě členění až za doklad přibyl nový údaj datum. Dá se přidat do příslušných tiskových reportů.

DODAVATELÉ

Přepočet základu a DPH na zálohových fakturách po zadání hvězdičky
Možnost využití nové funkce při rozúčtování celkové částky na základ a DPH po stisku *, stejně jako už dříve bylo doplněno při zápisu faktury došlé.
Oprava chyby při zápisu došlé zálohové faktury
Opravena chyba, která se projevila při zápisu došlé zálohové faktury, která se najednou zlikvidovala a zároveň označila jako daňový doklad. Do knihy DPH v účetnictví se chybně přidal řádek se ZD číslo 0.

ODBĚRATELÉ

Hromadná fakturace
Sdružování DL na jednu fakturu doplněna možnost nesdružovat, tzn. co DL, to faktura. Úpravena adresářová karta a úloha hromadné fakturace.
Zásah do fakturace na podkladě DL
Ve variantě, kdy je na kartě odběratele nastaveno O0C1_firma.HF_kumtyp=2 tj. kumulovat za položku,cenu,slevu se již v únoru prováděl zásah v souvislosti s fakturací DL s položkou rozepsanou na šarže tak, aby se ve faktuře provedla kumulace za položku stejně, jako se provádí kumulace za položku z více DL při hromadné fakturaci.
Došlo k většimu zásahu do programu tak, aby se kumulace spustila i při vystavení faktury přímo z dokladu DL a nebo z kníihy DL (dříve pouze v hromadné fakturaci). Nyní dořešena oprava faktury na základě DL takto:
- DL v opravované faktuře zatím není - přidá se nová skupina řádků s DL, kumulovaným za položky
- DL ve faktuře je sám ve své vlastní skupině - řádky skupiny se nahradí zkumulovaným DL po opravě
- Dl ve faktuře je ve skupině s jinými DL - neprovede se žádná úprava faktury a upozorní se na nutnost ruční opravy faktury (nelze automaticky provést, chybí data o původních hodnotách na opraveném DL).

Změny by se měly dotknout pouze fakturace na podkladě kumulovaných údajů z DL. Jinak standardně po opravě DL a odskoku do opravy faktury se skupina řádků, náležících danému DL, vymaže a nahradí novými řádky opraveného DL.
Nová funkce automatického vyplnění záhlaví a poznámky ve vystavené faktuře
Na vystavené faktuře se nyní dá přednastavit výchozí záhlaví a poznámka. Toto nastavení lze provést přes zadání parametrů řady v menu Nástroje, přednastavení řady, záložka Poznámka.
Změna v úloze hromadného načtení dodacích listů do vystavené faktury
Nově je dialogové okno upraveno tak, aby se daly hromadně označit a odznačit všechny dodací listy určené k převzetí do faktury.

REKLAMACE

Doklad reklamační list nový stav "Neuznána"
Do dokladu reklamační list přibyl nový stav Neuznána.

SKLAD

Doklad Příjemka zobrazení poslední nákupní ceny
Upravena hlavička příjemky. Nově se v hlavičce ukazuje poslední nákupní cena.
Doklad Příjemka oprava poznámky za doklad
Opravena chybka, kdy se při zapsání textu do záložky poznámka tento text neuložil.
Katalogová karta - záložka pohyby
Na katalogové kartě na záložce pohyby přibyla nyní ve filtrech v horní části možnost zadat u filtru na rok všechny roky najednou (*) .
Katalogová karta - nová záložka Objednávky
Na katalogové kartě přibyla nová záložka "Objednávky". Na této záložce se zobrazují všechny vystavené, došlé objednávky a výrobní přikazy na kterých se vyskytla daná položka.
Kniha skladové karty - v náhledovém okně nové filtry
V knize skladové karty v detailním náhledu pohybů přibyla nově možnost pohyby filtrovat za rok, měsíc a druh pohybu.

ODBYT

Sestavy objednávek
Do sestav objednávek přibyl do výběru nový údaj "Dodáno". Nyní se dají tiskové reporty upravit tak, aby byl vidět rozdíl mezi tím kolik bylo původně objednáno a kolik již bylo dodáno.

MZDY

Změna na kartě zaměstnance, záložka mzdové údaje
Nově se na kartě zaměstnance, na záložce Mzdové údaje nezobrazují prázdné formulářové věty.

DROBNOSTI

- Vystavená zálohová faktura při tisku se nezobrazoval text "snížená sazba"
- Pokladní doklad při tisku byla gramatická chyba ve funkci vypisující částku slovy

ČÍSLO VERZE 170

(vydána 1.2.2010)

MZDY

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v důsledku nemoci nebo nařízenou karanteru
Upraven formulář pořízení nemocenské. Dny a náhrady za nemocenskou jsou nově poskytovány prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti u nemoci, která začala v roce 2011. U pokračování nemocenské z roku 2010 program nabídne náhrady postaru pouze za prvních 14 kalendářních dnů. Výše náhrady (sazba) je za rok 2011 vždy vypočtena s ohledem na nová redukční pásma bez ohledu na to, zda se jedná o novou nemocenskou nebo nemocenskou, pokračující z roku 2010.
Výpočet a odvod sociálního pojištění
Program standardně použije v roce 2011 sazbu 25% pro výpočet soc. pojištění hrazeného zaměstnavatelem (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění). Odvedené pojistné se nadále nesnižuje o 1 vyplacených náhrad za nemocenské.
Zaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26, kteří si požádali o vyšší sazbu pro úhradu tohoto pojistného ve výši 26 %  (z toho  3,3 %  na nemocenské pojištění), provedou změnu nastavení podnikových parametru pro rok 2011 a to ve sloupce %NP podnik úpravou hodnoty z 2,3% na 3,3 %. Tím dojde nejen k výpočtu zvýšeného pojistného za zaměstnavatele ve výši 26%, ale zároveň se uplatní snížení celkového odvodu pojistného o 1 vyplacených náhrad.
Pro výpočet  tzv. superhrubé mzdy jako daňového základu pro zálohu na daň se uplatní i u těchto firem pouze 25% ( dle sdělení MFCR Informace ke konstrukci základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků od 1.1.2011 ze dne 21.12.2010)
Hlášení na OSSZ
Hlášení upraveno podle pokynů pro rok 2011. Zohledňuje variantní odvody dle nastavení sazby 2.3% nebo 3.3% v podnikových parametrech.
Příloha k žádosti o nemocenskou dávku
Upravena úloha i formulář podle požadavků ČSSZ na rok.
Roční zúčtování daně
Nový formulář  VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ,  vzor 15, platný pro roční zúčtování daně za rok 2010
Sestava Čisté mzdy – daň ze mzdy
Sestava podstatně upravena, doplněny další sloupce.
Parametry mezd
Při reinstalaci na datovou verzi č.169 došlo k automatickému doplnění mzdových parametrů pro rok 2011. Na základě legislativních změn se oproti loňskému roku změnily následující parametry:
Redukční pásma nemocenské:  825, 1237, 2474
Tato redukční pásma se využívají v programu k redukci hodinového průměru pro stanovení náhrady za prvních 21( resp.14 dnů) nemocenské, hrazené zaměstnavatelem.
Při reinstalaci na datovou verzi č.117 se dále v číselníku dále upravily tyto parametry 2011:
Nesrazitelná částka : 5326
Srážka od částky bez omezení : 7989
Limit pro důchodové poj. Společníku: 6200
Sleva na dani u poplatníka se snížila v roce  2011 na 23640 Kč

ÚČETNICTVÍ

Nový formulář přiznání k DPH, upraveny sestavy DPH
Přestože účinnost novely zákona o DPH se posouvá na duben 2011, nový formulář Přiznání DPH vzor 17 již začne platit po vykazované období od ledna 2011.
Verze programu proto obsahuje úlohu pro sestavení tohoto nového výkazu. Rovněž úloha Sestava DPH s položkovým výpisem k jednotlivým řádkům Přiznání je změněna v důsledku přečíslování některých řádků hlášení. Toto přečíslování je promtnuto do číselníku sazeb DPH (provede WINKKS při přechdu na verzi dat.struktur 170).
Výkaz Hlášení DP vzor 16 a Sestava DPH s položkovým výpisem k tomuto hlášení byly zařazeny jako samostané úlohy s označením DPH 2010

BANKA

Bankovní výpis
Přejmenování bankovního výpisu po úspěšném načtení je nyní možné vyblokovat. Doplněn CHECKBOX na formuláři úlohy.


ODBĚRATELÉ

Odběratelská faktura s vazbou na pokladní doklad
Při přechodu roku se objevil následující problém. Odběratel, kterému byla v roce 2010 vystavena faktura se způsobem úhrady Bankovním převodem, chce v lednu 2011 na pokladně tuto fakturu zaplatit hotově. Od programu se očekává, že obsluha najede do opravy faktury, změní způsob úhrady na hotově a po uložení se vytvoří pokladní doklad s aktuálním datem.
Ukazalo se, že pokladní doklad se vytváří vždy do stejného roku, jaký je u faktury. Při změně doplnění data pokladny (lze nastavit u řady faktury) na aktuální datumk toto datum sice doplní, ale pak hlásí chybu - neodpovída rok.
Upraveno 9.1.2011 tak, že si program při vytvoření pokladního dokladu dle požadovaného data pokladního dokladu nejprve zjístí odpovídající rok a do řady pro tento rok pak pokladní doklad vystaví.ČÍSLO VERZE 169

(vydána 13.12.2010)

ÚČETNICTVÍ

Ičo na účetních dokladech
Upraven zápis účetních dokladů tak, aby se důsledně doplňovalo Ičo firmy do řádku U0M2. Jedná se o odběratelé u pohledávek, dodavatelé u závazků nebo firmu z hlavičky pokladního dokladu. Doplněno do účtování u všech dokladů včetně všeobecného.
Kniha Účetní deník
Doplněno ičo a název firmy z adresáře do všech systémových předdefinovaných výběrů, tj. Bankovní výpisy, pokladna, dodavatelské a odběratelské faktury, všeobecný doklad. Základní výběr Tabulka je nyní default nastaven tak, že se nespustí výběr ale otevře se dialog k zadání výběrového filtru.
Kniha DPH
Rovněž doplněno ičo a název firmy z adresáře
Sestava výpis DPH
Doplněno řazení za Dič,měna,doklad u DPH na vstupu i vystupu. Požadoval FÚ pro křížnou kontrolu Souhrnného hlášení za zahraniční firmy z EU, u kterých se jim nesešly částky.

SKLAD

Úloha výpis ceníku
Rozšířena o možnost zahrnou zůstatek množství na vybraných skladech do sestavy. Filtr na výpis položek pouze skladem upraven na výpis položek se zůstatkem věším než zadaná hodnota. Úloha přidána do modulu sklad a odbyt, dříve pouze v modulu Odběratelé
Převodka, Výdejka, Převodka
U těchto dokladů nešlo odeslat doklad mailem – opraveno. U převodky nešlo uložit nastaven řádků dokladů – doplněno.
Kontrola vazeb
Doplněno zatržítko [] Rekonstrukce karet, Provede ZAP a vytvoří karty znovu.
Sestava přehled prodejů
upravena v posledních dvou variantách -Datum,doklad,skupina DPH a Datum, skupina DPH. Sestavy slouží k odvodu tržeb včetně rozpisu na Základ a DPH. Tato sestava nepočítala DPH stejně jako doklad v případě zaokrouhlení na celé Kč - opraveno.

BANKA

Načtení bankovního výpisu
- Odstraněn ladicí výpis s č.účtu  u KB
- Po úspěšném načení BV se soubor s bankovním výpisem přejmenuje  tak, že na 3.místo v příponě souboru se dá ! Např. GPC se změní na GP!
- Po úspěšném načení BV se úloha neukončí ale je umožněno pokračovat načtením dalšího výpisu
Doklad zápočtu pohledávek a závazků
Doplněn o combo měny. Vybírá pouze pohledávky a závazky v zadané měně, upraveno i na reportu formuláře 1 (dříve natvrdo Kč)

POKLADNA

Oprava a zobrazení dokladu
Opraven informativní výpis aktuálního zůstatku - v případě pořízení do zůstatku načte všechny doklady k datumu pořizovaného doklad včetně dokladů z téhož dne. Při opravě a zobrazení dokladu ukáže zůstatek na začátku dne vystavení dokladu, tj. nezahrne ostatní doklady se stejným datem.

MZDY

Výpočet čistých mezd
Upraven strop pro odvody SP a ZP pro rok 2011 (1 707 048 Kč). Zdanitelná mzda nad tento limit, která již není zahrnuta do vyměřovacího základu, je nově zapsána do souboru M0M1B. Pro tento účel jsou při renstalaci WINKKS doplněny do číselníku druhů mezd nové CDM 705 - základ SP nad limit a CDM 722 - základ ZP nad limit
Znovu upravena varianta rozpouštění SP a ZP za podnik
Pro úplnost rekapitulace problému:
 Mzdový parametr SPZ_POD určuje, na které stř. činnost ze naúčtují soc. a zdravotní pojištění hrazené firmou. Od počátku programu WINKLASIK se program podle nastavení tohoto parametru choval takto:
SPZ_POD =1 - na kmenové  středisko,činnost z karty
SPZ_POD =2 - na středisko,činnost celopodnikové režie, zadané v parametrech mezd (str_rez,cin_rez)
SPZ_POD =3 - pojistné se rozpustí na střediska, činnosti, zakázky podle hrubých mezd, zaokrouhlení se naúčtuje na celopodnikovou režii
SPZ_POD 0 - chová se jako 1
Ve vezi programu ze 17.srpna 2010 byla provedena úprava varianty č.3 tak, aby se zaokrouhlovací rozdílí účtoval na kmenové středisko namísto na celopodnikovou režii) Později se ukázalo, že se neplánovaně změnilo i chování varianty 0,  tj. varianty, se kterou se vůbec nepočítalo, že by měla být v parametrech zadaná a  která se začala chovat jako varianta 2 když předtím se chovala jako varianta 1.
Této nová verze z 13. prosince 2010 funkčnost programu ve vazbě na tento parametr vrací do původního stavu (týká se variant 0 a 3), nově se zavádí varianta:
SPZ_POD 4 - pojistné se rozpustí na střediska, činnosti, zakázky podle hrubých mezd, zaokrouhlení se naúčtuje na kmenové středisko,činnost Oprava chyby – program havaroval po dosažení limitu soc.poj a to ve variantě rozpouštění SPZ_POD 0= 3. Program spadnul v měsící, kdy se objevil pracovník s nulovým základem SP z důvodu překročení max, odstraněno.
Hlášení na OSSZ
Drobné úpravy a opravy - údaj firma jde nyní přepsat ( ale neukládá se), ukládá se ulice, psč, obec, stát, sestavil příjmení, jméno, telefon. Ostraněny chybičky při tisku i vytvoření XML u těchto údajů.
Nová kniha Mzdové složky
Výpis ze souboru pohybu na mzdových lístcích. Možnost odskoku - zobrazit nebo opravit doklad, na kterém mzdová složka je.
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Formulář č.17 nahrazen formulářem č.18

SPOLEČNÉ

Havárie programu při zmenšení okna dokladu
Velké zmenšení okna dokladů znamenalo většinou pád programu kvůli nepřípustné hodnotě WIDTH nebo HEiGHT - provedena revize programu u všech dokladů. Zamezeno jít do záporných hodnot. Rovněž u dokladů a hlavního okna aplikace upravena minimální šířka a hloubka okna.
Pozice v knize po aktualizaci seznamu
Některé knihy po aktualizaci seznamu neudržely pozici aktuálně vybrané věty a skočily na začátek, např.  Kniha DPH. Zrevidováno a opraveno tam, kde to bylo zjíštěno. (Např. pokladní kniha, knihy zuálohových faktur, kniha DPH)

WINKKS –NOVÉ DATOVÉ STRUKTURY 169

Změna struktury souboru účetního deníku
údaj Ico opraven z C(8) na C(11) tak, jak je v O0C1.
Reinstalace zabere u větších firem více času u bude potřebovat dostatek místa na disku.
Naplnění číselníků pro rok 2011
- Číselník odpisových skupin majetku : doplněny skupiny platné pro rok 2011 podle roku 2010
- Číselník svátku: doplněny svátky pro rok 2011
- Číselník Slevy na dani – doplněny skupiny platné pro rok 2011 podle roku 2010, upravena sleva na poplatníka na hodnotu 23640 (povodňová daň)
- Číselník Parametry mezd – doplněny parametry pro kok 2010. Zkopírují se hodnoty z roku 2010 a upraví se redukční hranice pro výpočet náhrad při nemocenské. Úpravy parametrů pro rok 2011 ještě nejsou kompletní, bude doděláno ve verzi v lednu 2011
- Číselník Definice výkazů – doplněno pro rok 2011 podle roku 2010
- Číselník Personálie na přiznání k DPH a souhrném hlášení (soubor a0m1c). Založena nová věta v souboru pro rok 2011 podle roku 2011 a dále upravena struktura souboru rozšířením délky údajů pro zadání zástupce.
- Definice výkazů – doplněno pro rok 2011 podle roku 2010

ČÍSLO VERZE 167

(vydána 17.8.2010)

Pokladní doklad

Zamezeno opravě dokladu v případě, že období DPH je již uzavřeno

Výsledovky

Varianty za doklad předělány tak, že do GROUP BY přidán radekid tj. Nyní vypíše v sestavě nikoliv součet za doklad ale detailně vypíše jednotlivé řádky dokladu

Mzdy - oprava a vylepšení

- Opravena sestava Čerpání dovolené. Zzohledněno čerpání nemocenské na des.místa dnů rozpouštění SP a ZP za podnik, upravena varianta č.3 tak, že zakrouhlovací rozdíly nyní jdou na kmenové středisko (dříve celopodniková režie)
- Opravena chyba – program havaroval po dosažení limitu soc.poj. A to ve variantě rozpouštění SP dle hrubých mezd. V měsící, kdy se objevil pracovník s nulovým základem SP z důvodu překročení max. odvodu program při výpočtu čistých mezd spadnul.
- oprava chyby – při pořízení mzdových dokladů po uložení jednoho dokladu a následné opravě jiného dokladu program ukazoval data z předchozího dokladu (neprovedl se refresh obrazovky)

Adresářová karta

Doplněno tlačítko ARES, po stlačení přes internet adresu z ARES

Kurzovní lístek

Při zadání nebo opravě kurzu doplněna možnost načíst kurzy přes internet z ČNB

Zúčtování zásob

Doplněna možnost zapsat "NIC" do zakázka2 a stroj2 v číselníku vazeb DP-MS. Pak se do účetního dokladu nedoplní žádná zakázka nebo stroj

ČÍSLO VERZE 166

(vydána 21.4.2010)

Přepočet skladových cen

Úloha Hromadného přepočtu skladových cen ve variantě Roční přepočet nyní zohledňuje nastavení analytik v číselníků skladů tj. průměruje skladové ceny vždy za skupinu skladu se stejnou analytikou. Součástí přepočtu cen je i finanční dorovnání mezi sklady tak, aby zůstatková sestava vždy k poslednímu v každém měsíci zobrazovala stejnou průměrnou cenu zůstatku u stejné položky na všech skladech v rámci jedné skupiny skladů se stejnou analytikou. Toto dorovnání je realizováno zápisem do K0M2 s typem dokladu PR bez uvedení Množství a korekcí skladové částky na daném skladě tak, že součet těchto částek v měsíci za položku je vždy 0 Kč. Toto dorovnání se provede pouze tehdy, pokud je zadán v A0M1 skladový DP pro tento pohyb. Tento údaj byl přidán do Podnikových parametrů ve Správci vedle varianty přepočtu skladových cen, doporučuji použít DP=19, rozhodně ale příjmový DP.

Zúčtování zásob

Do číselníku vazeb DP-MS byly přidány údaje Účet2,Středisko2,Činnost2,Zakázka2 a Stroj2. Pokud je údaj účet2 vyplněn, použije se místo účtu zásob z číselníku MS. Potom jsou použity i údaje středisko2 až zakázka2 namísto těchto údajů z věty v K0M2 v případě, že jsou neprázdé. Pokud jsou ale prázdné, použijí se hodnoty z K0M2. (Do další verze bude doplněna možnost zapsat "NIC" u zakázka2 a stroj2, pak se do účetního dokladu nedoplní nic) Tato nová možnost účtování umožňuje např zúčtovat vnitropodnikovou marži. nebo jiné vnitrofakturace. Jedná se ale pouze za jakýsi obecný základ, konkrétní variantu účtování je třeba dořešit individuálně podle konkrétních požadavků klienta.

Přiznání k DPH

- Odstraněn problém s tiskem formuláře v některých případech (po zobrazení náhledu)
- Drobné doplnění o možnost vytisknou křížek u Plátce daně dle §96
- Rozšířena maximální délka údaje EMAIL

Zálohování dat

Do zálohování ve WINKKS.EXE doplněna možnost zálohu (soubor ZIP) po jejím vytvoření do předdefinované složky záloh ještě navíc překopírovat do další složky (např. Na jiném disku v síti nebo na FLASH disk).
Složku na zálohy je možné předdefinovat v INI souboru.
[WINKKS] slozkazalohy=C:\ZALOHY\
Složku na kopie je možné předdefinovat v INI souboru [WINKKS]
slozkakopiezalohy=F:\
Automatickou kontrolu aktuálnosti zálohy je možné nastavit [WINKKS] kontrolazalohy=3 kde 3 znamená 3 dny tj. Pokud je poslední záloha starší 3 dnů, zobrazí se upozornění při ukončení programu WINKLASIK.

Obnova dat ze zálohy

Ve správci Winklasiku doplněna možnost obnovy dat ze zálohy. Před vlastním obnovení je automaticky vytvořená mimořádná záloha dat, než dojde k jejich přepsání obnovou ze zálohy.

Vyčištění souborů

Ve Správci Winklasik v záložce Akce je po zablokování možné odstranit smazané věty (PACK) zvolených souborů:

Skladové karty - K0M1A, K0M1B včetně výmazu nepotřebných karet rezervací
Skladové pohyby – K0M2
Mzdy – M0M1*,M0D1*
Hlavní kniha – U0M1
Učetní deník – U0M2

Zálohování a obnova dat v MULTIVERZI

Do Správce Winklasik doplněna možnost spouštět úlohy v záložce AKCE i v Multiverzi. Pokud je Správce spuštěn v multiverzi, zobrazí se na záložce AKCE seznam klientů. Po zvolení klienta je možno provést úlohy zálohování, indexace, vyčištění a obnovu dat ze zálohy nad databázi tohoto klienta.

Zadání parametrů do souboru INI

Do Správce Winklasik doplněna záložka INI pro možnost zadání lokálních parametrů programu WINKLASIK, uložených v souboru WKLASIK.INI

Účetnictví

Doplněn VS a Ičo do knih a sestav účetnictví Účetní doklad – Zúčtování FV,FD,PO zapisuje do U0M2 nově i údaj Ičo. WINKKS při přechodu na verzi dat 165 zpětně tyto údaje do U0M2 doplní dle evidence faktur a pokladny.
Účetní doklad – v hlavičce dokladu se zobrazuje nově i variabilní symbol, pokud aktuální řádek účtuje na pohledávku nebo závazek.
Kniha účetní deník – přidány sloupce Variabilní symbol a Název firmy
Sestava účetní deník- do výběru doplněny VS a ičo
Sestava HK a Sestava obraty účtů - do výběru doplněny VS a ičo
Na sestavách je podle Iča firmy možno doplnit název využitím funkce dejudajadresare např. gosv.dejudajadresare('NAZEV',query.ico)
DPH - do souboru evidence DPH (U0M4) doplněn údaj Ičo, tento údaj je doplňen i zpětně pro doklady typu FD,FV a PO programem WINKKS při přechodu na verzi dat 164. Zatím je možné využít v uživatelských úpravách sestav DPH, bude doplněno i do standardních sestav.

VÝKAZ Přiznání k DPH

Zjištěna chyba v programu, která se projeví takto: Po vytištění výkazu je následný opakovaný tisk proveden chybně na starý vzor daňového hlášení. Opraveno.

ČÍSLO VERZE 164

(vydána 4.3.2010)

MAJETEK - odstraněna chyba v sestavě Účetní zůstatky majetku

Ze sestavy vypadly vyřazené v průběhu roku (zaneslo se při zásahu do sestav majetku v průběhu roku, dříve fungovalo)

Jednoduché účetnictví

odstraněny chyb a doplněny sestavy

SPRÁVCE - Import z mezd HORRY

odstraněna chyba, zavlečena koncem roku 2009, doplněna možnost importu z WINHORRY

DPH - Nový tiskový formulář

Doplněn tiskový formulář pro Přiznání k DPH - vzor č.16, kerý se tiskne pro hlášení za kok 2010 - původní verze s JPG předělána na standardní report FOX.

Mzdy - Úprava karty zaměstnance, nové členění důchodů

Na kartě zaměstnance upraveno členění druhu důchodů dle nové klasifikace pro hlášení Oznámení o nástupu do zaměstnání pro správu soc. zabezpečení

Mzdy - Doplněn tiskový formulář ročního zůčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.14 - původní verze s JPG předělána na standardní report FOX.

Mzdy - Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Upraven odstavec c) důchod, odstavec i) minulé nemocenské byl zrušen a je z tiskového formuláře odstraněn, zpřístupněny údaje pracovník a telefon na skreenu, upraveno rozhodné období u zaměstnance, který nastupuje na nemocenskou ve stejnem měsíci, kdy nastoupil do zaměstnání.

ČÍSLO VERZE 163

(vydána 29.1.2010)

MZDY - LEGISLATIVNÍ ZMĚNA OD 1.1.2010

Od 1.1.2010 dochází ke změně celé řady věcí v modulu mzdy. Oproti loňskému roku se mění např. tyto parametry:
 • Nesrazitelná částka: 5148.67
 • Srážky bez omezení: 7723
 • Redukční pásma nemocenské: 791, 1186, 2371
  Tato redukční pásma se využívají v programu k redukci hodinového průměru pro stanovení náhrady za prvních 14 dnů nemocenské, hrazené zaměstnavatelem.
 • Snížení základu pro ZP u zaměstnance, kde je plátce ZP stát: 5355
  Toto si můžou od určité doby uplatňovat jen některé firmy, zaměstnávající invalidy. Firma, která na toto nemá nárok, musí mít v tomto údaji v číselníku mzdových parametrů nastavenou 0. Pokud tam byla nula i vroce 2009, bude nula nastavena i pro rok 2010.
 • SLEVY NA DANI
  Sleva na dítě: 11604
  Sleva na invaliditu: sazby zůstaly, změnila se klasifikace na z částečná invalidita na invalidita 1. a 2. stupně a plná invalidita na invalidita 3.stupně
KARTY
Na kartu zaměstnance je doplněn údaj kmenová zakázka. Tento údaj pak jde doplnit do definice mzdového formuláře tak, aby se automaticky načítal při pořízení mzdových lístků.

ČISTÉ MZDY - ZRUŠENÍ SLEVY NA SOC. POJIŠTĚNÍ
Zohledněno zrušení slevy na sociálním, zavedená v létě 2009. Maximální vyměřovací základ pro SP a ZP je zvýšen od roku 2010 na 72*23709=1707048 Kč

VÝKAZY
Přehled pro OSSZ - došlo ke změně formuláře, Příloha k žádosti o nemocenské dávky - došlo ke změně formuláře

ÚČETNICTVÍ - Souhrnné hlášení k DPH - elektronické podání

Od 1. 1. 2010 se povinnost podávat souhrnné hlášení týká také plátců, kteří poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně (např. finanční a pojišťovací činnosti), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Toto poskytnutí služby s místem plnění v EU se už nově uvádí od roku 2009 v řádku 21 Přiznání k DPH a loni proto pro tyto služby byla zřízena i nová daňová skupina 51, od letošního roku tedy vstupují tyto služby i do Souhrnného hlášení s novým kódem 3. Vzhledem k tomu, že se ale v souhrnném hlášení neuvádějí všechny služby, vstupující do řádku 21 Přiznání k dani, byla letos do číselníku daňových skupin ještě přidána nová skupina 54, která se použije v případě výjimek, tj. Služeb osvobozených od daně, které rovněž budou zahrnuty do řádku 21 Přiznání k DPH ale už nevstoupí do souhrnného hlášení. Jelikož tyto služby se zřejmě v praxi u našich uživatelů nebudou moc vyskytovat, není tato skupina po reinstalaci defaultně označena tak, aby se nabízela v seznamu sazeb na dokladech. V případě potřeby je ale možné ji zapojit, obdobně jako skupiny 41 až 48 pro přechodné použití starých sazeb daně 5,9,19 a 20%.

Dále se navíc bude souhrnného hlášení podávat každý kalendářní měsíc, ve výjimečných případech ale kvartálně jako doposud. V souladu s tím byla upravena i úloha Souhrnné hlášení ve WINKLASIKU. Další novinkou je skutečnost, že se souhrnné hlášení podává pouze formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (přes datovou schránku není potřeba elektronický podpis), vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými správcem daně. Proto byla úloha doplněna o možnost exportovat Souhrnné hlášení do XML souboru, který odpovídá požadované struktuře a je možné jej odeslat na FÚ.

Winklasik ale není zatím schopen úplně zkontrolovat, zda soubor obsahuje všechny náležitosti v předepsaném tvaru. Je proto vhodné jej před vlastním odesláním na FÚ nejprve načíst do úlohy Elektronická podání na daňovém portále Ministerstva financí, zde jej zkontrolovat a případně doplnit nebo upravit (správné kódy hlavní činnosti daňového subjektu a podobně) a pak buď přímo odeslat, podepsané elektronickým podpisem nebo znovu uložit do XML souboru a načíst v aplikaci datových schránek jako přílohu datové zprávy. Pro účely doplnění všech požadovaných údajů, kterých je při elektronickém podání vyžadováno více (např. Kód FÚ, číslo ulice je nutné nyní rozdělit na číslo popisné a orientační a podobně, byly tyto údaje doplněny i do úlohy Souhrnného hlášení a při prvním sestavení hlášení je zapotřebí je doplnit a uložit pro pozdější použití. Tyto uchované údaje jsou společné i pro výkaz Přiznání k DPH.

ÚČETNICTVÍ - Přiznání k DPH - elektronické podání

Do úlohy Přiznání k DPH byla rovněž doplněna možnost uložit sestavený výkaz do souboru formátu XML ve struktuře, požadované pro elektronické podání. Zde platí totéž co pro odeslání Souhrnného hlášení, zejména o jeho načtení do elektronického daňového formuláře na daňovém portále ministerstva financí a to ke kontrole správnosti a komletnosti výkazu před jeho následným odesláním buď přímo z daňového portálu u těch, kteří disponují elektronickým podpisem, nebo jeho odesláním prostřednictvím datových stránek, kde není elektronický podpis zapotřebí.

MAJETEK - Vyřazení majetku s nulovou vstupní cenou

Odstraněn problém který způsoboval, že se karta vyřazená v nulové hodnotě nadále zobrazovala v inventurním soupisu.

Obecné - úvodní strana programu HTML

Po uzavření kterékoliv knihy nebo číselníku dojde k automatickému znovu načtení úvodní stránky programu.

Číselník zakázek

Program nyní umožňuje po pořízení došlé objednávky automaticky založit v číselníku zakázek zakázku, kde se do názvu zakázky přenese údaj název z prvního řádku došlé objednávky.

ČÍSLO VERZE 160

(vydána 3.12.2009)

!!! OBECNĚ - LEGISLATIVNÍ ZMĚNA !!! - změna sazeb DPH

Od 1.1.2010 dochází ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Základní sazba, která byla doposud ve výši 19% se zvyšuje na 20% a snížená sazba se zvedá z 9% na 10%. V souvislosti s touto změnou jsou v IS Winklasik provedeny tyto změny:

Úprava číselníku sazby DPH

 • U daňových skupin 1-3,6-8, 21-28 je sazba 9 nebo 19% je přesunuta do sazby původní, do nové sazby je doplněna hodnota 10 nebo 20% a datum změny sazby je nastaveno na 1.1.2010.
 • Daňové skupiny 41 - 44, což jsou skupiny, které umožňují zadat původní sazby 5 a 22% v některých výjimečných případech (např. pokračování leasingu a pod.) byly ponechány beze změny.
 • Do číselníku byly přidány nové daňové skupiny 45 - 48. Tyto skupiny budou mít stejný význam jako 41 - 44 tzn. budou řešit tzv. přechodné období a umožní zadat i od roku 2010 DPH se sazbou 9% a 19%.
 • Struktura číselníku byla rozšířena o jeden logický údaj NABÍZET. Tento údaj určuje zda se příslušná skupina bude nabízet v jednotlivých dokladech. Po reinstalaci je doplněna je tento údaj defaultně zatrhnut u všech skupin s výjimkou skupin 41 - 48. (předpokládá se, že se tato skupiny budou používat pouze ve výjimečných případech).
 • Dále je po reinstalaci v údaji TEXT2 u daňových 1-3,6-8, 21-28 nahrazen text 9% a 19% textem %%%.
Úpravy v dokladech:
Všude, kde je nabízena soupis daňových skupin (překryvný seznam v dokladech FV,ZV, PO nebo šablona u FD, ZD), je zohledněn nový údaj číselníku NABÍZET. Vzhledem k tomu, že se číselník DPH načítá už při spuštění programu, změna v číselníku DPH se projeví až při dalším spuštění. Při naplnění překryvného seznamu listu při zadání dokladu se text %%% nahradí sazbou DPH podle aktuálního data zdanitelného plnění tj. např. 9% nebo 10% - to umožní nematoucí obsluhu programu v přechodném období na přelomu roku 2010. Program dle zadání datumu zdanitelného plnění sám nabídne správné daňové skupiny.

Interní funkce programu, která na základě daňové skupiny a data zdanitelného plnění vrací sazbu DPH byla upravena tak, že: pokud je požadována sazba pro jednu ze skupin 1,2,3,21,23,27 s datem<1.1.2008, je vrácena sazba 5% pokud je požadována sazba pro jednu ze skupin 6,7 s datem<1.5.2004, je vrácena sazba 22%. V ostatních případech funguje funkce jako doposud, tj. vyhledá sazbu v číselníku DPH. Tím je docíleno toho, že všechny doklady a sestavy z dat i před rokem 2004 jsou zobrazeny se správnou sazbou DPH, platnou pro dané zdaňovací období.

ÚČETNICTVÍ - číselník účtová osnova, mazání účtů

Byla provedena změna v číselníku účtová osnova. Program nyní neumožňuje přímo z tohoto číselníku vymazat účet přes klávesu F8. Bylo tím zamezeno tomu, aby se omylem nevymazal účet, na kterém existuje nějaký účetní obrat. Účet lze vymazat i v účtové osnově tak, že se klikne pravým tlačítkem myši na účet, který chci smazat a následně se zvolí opravit kartu. Na kartě přes závěsné menu "Karta" se zvolí volba odstranit.

ČÍSLO VERZE 159

(vydána 11.11.2009)

Odstranění chyb a drobné doplnění funkčnosti modulu Mzdy

Odstraněna chyba při výpočtu průměrů pro pracovněprávní vztahy - pololetní a roční prémie nebyly v dalších kvartálech zohledněny - chyba v programu byla zřejmě od počátku roku 2009 - u firem které používají pololetní a roční prémie je nutné po reinstalaci přepočíst průměry za poslední kvartál.

 • MZDY - do mzdového dokladu doplněna kontrola údajů zakázka, stroj na číselníky
 • MZDY- Přihláška/odhláška na OSSZ - ve variantě OPRAVA špatně zatrženo na tiskové sestavě
 • DODAVATELÉ - Odstraněny problémy při zápisu došlé faktury - v některých případech chybně upozorňoval na špatně rozepsanou fakturu (údaje zbývá a zbývá doúčtovat), při zápisu faktury ze zahraničí mimo EU chybná hláška o nepřípustném období DPH
 • ODBĚRATELÉ - V úloze upomínky a penále ošetřen případ, kdy při určité kombinaci v datech program havaroval při výpočtu dnu splatnosti. Rovněž upravena funkčnost, v případě upomínky doplní u částečné úhrady nyní dny od data splatnosti, dříve bylo doplněno 0 dnů.
 • ODBĚRATELÉ - Při zápisu Odběratelské faktury je možné opravit programem vypočtenou daň - (hlavně pro účetní firmy)
 • ÚČETNICTVÍ - Sestava DPH DOBROPISY - chybně nevypsala základ a daň do sloupce základní ani snížená sazba daně, přestože tam patřila
 • ÚČETNICTVÍ - Založení nové karty pohledávky a závazků - předvyplní některé základní údaje jako měna,kurz,způsob úhrady

DODAVATELÉ, ÚČETNICTVÍ - šablony dokladů

Doplněna nová funkčnost programu - možnost vytvořit si šablonu pro doklady Dodavatelská faktura a Všeobecný účetní doklad. Šablony mají vlastní knihy, které umožňují přes pravé tlačítko myši šablony editovat, vytvářet anebo z nich přímo vytvářet ostré doklady. Při pořízení dokladu pak lze využit načtení dokladu ze šablony přes závěsné menu Šablony - načti z šablony.

ODBYT - vybavení došlé objednávky vyblokováním řádku

V řádku objednávky je možné do sloupce DOKLAD vybavení zadat znak X, tento lze zrušit stlačením mezery. Slouží k vyblokování řádku došlé objednávky při současném zachování množství potvrzeno na objednávce.

Evidence DKP- nová agenda


Název DKP
Po delší úvaze a řadě konzultací je k označení drobného majetku použita stará zkratka DKP, která označovala drobné a krátkodobé předměty. Přestože tento název již nemá oporu v zákoně, asi nejlépe vystihuje ten majetek, který není ani povinně ani dobrovolně veden na majetkových účtech jako dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná se tedy o evidenci drobného majetku (druhý termín, používaný někdy pro tento majetek), který byl jednorázově zúčtován do nákladů jako spotřeba zásob, ale který je nadále v používání a je zapotřebí vést pomocnou evidenci o tom, kdy a za jakou cenu byl tento drobný majetek pořízen, kde je aktuálně uložen a který zaměstnanec je za něj osobně odpovědný případně, kdy byl z užívání již vyřazen.

Karty
Údaje, zapsané přímo na kartě (tabulka J0M2A):
Inventární číslo, Název, Popis, Skupina, DKP
Další údaje jsou přímo ze změnových dokladů (tabulky J0D2A,J0D2B):
Datum pořízení, počet pořízených kusů ( většinou 1 ale lze pod jedním inventárním číslem evidovat i sadu několika kusů, např. 20 židlí v učebně a podobně), celková cena pořízení, středisko, činnost, stroj, odpovědnostní místo, odpovědná osoba, datum vyřazení, počet vyřazených kusů, celková cena vyřazeného majetku

Změnový doklad
Veškeré změny v evidenci DKP se provádějí změnovým dokladem. Pro tento doklad musí být pro každý rok v číselníku číselných řad dokladů zadána řada s typem dokladu MK.

HLAVIČKA:
Typ změny: šablona, která umožní následně automaticky předvyplnit řádky dokladu tak, aby zejména doplnila správný druh pohybu tj. kód druhu změny dokladu. Při změně šablony dojde ke smazání všech již pořízených řádků. Datum změny: datum, kde kterému je účinná změna, provedená tímto změnovým dokladem (tj. datum zařazení, datum vyřazení, datum přemístění nebo datum převedení na jinou odpovědnou osobu.

ŘÁDKY:
Tabulka s řádky dokladu a způsob jejího zadání se liší podle zvoleného typu změny:
 • Zařazení
  Program nabídne jeden řádek s DP=10, což je zařazení do používání nakoupeného DKP s datem zařazení podle data změny z hlavičky. Tyto údaje je v přídě potřeby možno změnit, např. změnit DP (DP=01 pro pořízení počátečního stavu nebo dp=15 pro zařazení DKP výdejem ze skladu za skladu) v případě, že je potřeba sledovat způsob zařazení DPK do užívání (dříve toto členění bylo z důvodu rozdílného účtování), nyní pro základní evidenci DPK není zapotřebí. Do řádku je dále zapotřebí doplnit inventární číslo. Tady je možné buď zadat inventární číslo, ke kterému byla již karta založena dříve, nebo novou kartu založit odskokem do nové karty stlačením F4. Poté je do dokladu převzata skupina DKP a jeho název. Ve změnovém dokladu DKP je doplněna nová možnost a to ta, že inventární číslo, skupinu a název DKP lze doplnit přímo do řádku dokladu. Karta je pak založena automaticky při uložení dokladu. Dále je nutné do řádků dokladu zařazení doplnit počet kusů a celkovou cenu pořízení všech kusů v případě sady. Nakonec se zadají středisko a činnost umístění, odpovědnostní místo nebo odpovědnou osobu.
 • Vyřazení
  Program nabízí řádky s DP=50, což je vyřazení z užívání v důsledku likvidace DKP. Tyto údaje je v přídě potřeby možno opět změnit, např. změnit DP (DP=01 pro pořízení poč.stavu nebo dp=15 pro zařazení DKP výdejem ze skladu) v případě, že je potřeba sledovat způsob zařazení DPK do užívání. Dříve toto členění bylo z důvodu rozdílného účtování, nyní pro základní evidenci DPK není zapotřebí. Do řádku je dále zapotřebí doplnit inventární číslo vyřazovaného drobného majetku. Program nabídne množství i částku vyřazení podle aktuálního zůstatku v evidenci. U sady je možné vyřadit pouze část DKP a to přepsáním hodnoty vyřazovaného množství.
 • Změna umístění
  Program nabízí řádky s DP=90, což je změna umístění nebo odpovědné osobou. Po zadání příslušného inventárního čísla se doplní nová hodnota do některého z údajů středisko,činnost,stroj,zakázka,místo nebo odpovědná osoba. Zadají se pouze ty údaje, u kterých je zapotřebí změnit hodnotu, u nezadaných údajů zůstává původní hodnota.
 • Oddělení
  Tento typ změnového dokladu se používá k vyčlenění části sady předmětů, doposud evidované pod jedním inventárním číslem, pod nové inventární číslo. Takto vyčleněný drobný majetek pak může mít jiné umístění nebo jinou odpovědnou osobu. (Např. z původní sady 30 židlí v učebně se oddělí 5 židlí, které se umístí v jiné budově) Do řádku dokladu je zapotřebí zadat inventární číslo DKP, ze kterého se bude oddělovat, dále nové inventární číslo pro oddělenou část, oddělované množství a celkovou cenu oddělovaného množství (program nabídne poměrnou část z celkové ceny) a umístění (středisko, místo) nebo odpovědnou osobu pro nově vyčleněné DKP. Pokud karta nového inventárního čísla doposud není založena, program ji při uložení dokladu automaticky založí. Program vždy k jednomu řádku v dokladu vygeneruje 2 pohyby, jeden s DP 70, což je vyřazení z titulu oddělení a druhý s DP=30 což je naopak zařazení odděleného majetku.
 • Všeobecný
  Manuální zápis libovolného DP – např. pořízení počátečního stavu při zahájení evidování DKP ve Winklasiku, doúčtování nebo oprava ceny pořízení při zařazení a podobně. Lze přes něj i drobný majetek zařadit, přeřadit a vyřadit. Vždy je třeba vybrat příslušný DP a pak podle toho doplnit zbývající informace

Automatické nabídnutí nového inventárního čísla

Ve změnovém dokladu DKP lze využít funkce automatického nabídnutí dalšího volného inventárního čísla a to stlačení klávesy CTRL+D v okamžiku, že kurzor stoji v buňce tabulky pro zadání inventárního čísla. Jako další se přitom nabídne poslední použité číslo inventární karty, zvýšené o jedničku a doplněné nulami zleva na délku 5 znaků. Tento základní způsob tvorby inventárního čísla lze předefinovat v parametrech podniku.

Číselník DP
Číselník je automatický naplněn při instalaci programu a není určen k uživatelským úpravám bez konzultace s řešiteli programu. Druhy pohybu jsou členěny do 3 základních skupin: Zařazení, Vyřazení a Změna umístění nebo odpovědné osoby

Uzavření měsíce a účtování pohybů
V evidenci DKP se zatím nedochází k žádnému uzavírání období ani účtování pohybů. Jedná se pouze o pomocnou evidenci.

Knihy a sestavy
Umožňují vytvářet operativní výpisy a inventurní soupisy z evidence DKP, různě členěné, řazené a filtrované.

Přechod z Dos Klasik
Úloha převod dat z DosKlasik do WinKlasik na záložce Majetek umožňuje kompletně importovat karty a změnové doklady z původních tabulek. Číselník DP se neimportuje a DP jsou převedeny do nových kódů DP ve Winklasiku.

Odbyt - sestava objednávek přidání filtru za měnu

Do sestavy objednávek přibyl nový filtr na zadání měny. Toto umožňuje vytisknout zvlášť objednávky pořízené v cizích měnách.

Sklad - nové údaje na kartě: klasifikace, trvanlivost, období platnosti

ČÍSLO VERZE 157

(vydána 28.8.2009)

!!! MZDY - LEGISLATIVNÍ ZMĚNA !!! - Slevy na sociálním pojištění se zpětnou účinností

Sleva na pojistném na sociálním zabezpečení od 1.8.2009 dle novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Na slevu na sociálním pojištění má zaměstnavatel nárok u těch lidí, kteří splní následující podmínky:
- zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění
- zaměstnanec má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru
(pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč)
- zaměstnanec, jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc
- zaměstnanec, jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce
- zaměstnanec, který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemoc. pojištění).

Výpočet slevy
Výpočet slevy se provede automaticky při uzavření měsíce v rámci výpočtu měsíčních čistých mezd. Sleva je přitom vypočtena pouze u těch zaměstnanců, kteří mají na kartě zaměstnance na záložce mzdové údaje v části sociální pojištění zatržen údaj Sleva.
Sleva je vypočtena ve výší 3,3% z rozdílu mezi průměrnou měsíční mzdou (27100 Kč v roce 2009) a základem pro sociální pojištění a to pouze z kladné částky rozdílu. Pokud je tedy u zaměstnance zatržena sleva ale základ pro SP v dané měsíci převyšuje průměrnou mzdu, žádná sleva uplatněna není.

Vypočtená sleva se zapíše do souboru uzávěrkového dokladu mínusovou částkou (obdobně jako sleva na dani) s druhem mzdy 704. Tento nový druh mzdy je automaticky doplněn do číselníku při reinstalaci programu a má stejné nastavení údajů jako druh mzdy 702 - SP placené firmou včetně řádku mzdového listu a výplatního lístku a předkontace pro účtování mezd. Vzniklý závazek z mezd vůči OSSZ bude tedy o tuto slevu automaticky ponížen.

Změna na kartě zaměstnance
Na kartě zaměstnance v části mzdových údajů bylo doplněn údaj sleva (zatržítko) v řádku u sociálního zabezpečení. Při reinstalaci programu je tento údaj zatržen u těch karet od měsíce 8/2009, kde je zatrženo Sociální pojištění ve variantě plné pojištění (důchodové a nemocenské) a není vyplněno datum ukončení pracovního poměru. Podle stejné logiky je automaticky zatržen údaj Sleva při měsíční uzávěrce a přechodu ze 7 do 8.měsíce 2009.
Rovněž při založení a opravě karty je po zadání pracovního poměru, který zakládá účast na sociálním pojištění , defaultně zatržen i údaj Sleva. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky pro nárok na slevu ze soc.pojištění, např. byla doručena výpověď ze zaměstnání a podobně, je možné odtržením údaje sleva zabránit výpočtu slevy při zpracování čistých mezd.

Změny v sestavách a hlášeních
Přehled o výši pojistného pro OSSZ byl přepracován dle pokynů ČSSZ. V hlášení za měsíc srpen /2009 program umožní i sestavení přílohy k uplatnění Mimořádné slevy za měsíce 1 - 7/2009.

Mimořádná sleva na sociálním pojištění za měsíce 1-7/2009
Zákonem, kterým je novelizován zákon o pojistném, se dále stanoví, že zaměstnavatelům náleží tzv. mimořádná sleva za předchozí měsíce od začátku roku 2009. V rámci sestavení hlášení pro sociálku program umožňuje vypočíst, upravit a následně i vytisknout jak vlastní přílohu Přehledu pro OSSZ tak i podrobný rozpis slev podle zaměstnanců k doložení jejího výpočtu.

Zaúčtování mimořádné slevy
Tato mimořádná sleva však není zpětně zapsána do žádného mzdového dokladu a tudíž se automaticky neproúčtuje do účetnictví. Závazek vůči OSSZ z mezd za měsíc 8/2009 je proto zapotřebí opravit na kartě závazku před vlastním vytvořením příkazu k úhradě (v knize závazků stačí na kartě závazků přepsat částku k úhradě). Následně je nutno přes všeobecný doklad proúčtovat mimořádnou slevu mínusem do nákladů se souvztažným zápisem na účet závazků.

Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele.
Pokud má jeden pracovník u jedné firmy uzavřeno více pracovních poměrů, ze kterých je účasten na sociálním pojištění (mimo zaměstnání malého rozsahu), je zapotřebí zatrhnout údaj sleva pouze na jednom pracovním poměru. Pro tento pracovní poměr jsou pak vypočteny čisté mzdy naposled a pro uplatnění slevy jsou zohledněny i základy pro SP u ostatních pracovních poměrů (tyto pracovní poměry musí mít zadány stejné rodné číslo zaměstnance jako pracovní poměr, u něhož je uplatňována sleva) .

!!! MAJETEK - LEGISLATIVNÍ ZMĚNA !!! - Mimořádné daňové odpisy podle § 30a

Na kartu majetku byla doplněna nová varianta možnosti daňového odpisu. K variantám rovnoměrného a zrychleného odpisování byla přidána možnost Mimořádné odpisy dle § 30a.

- Tyto lze podle zákona uplatnit u hmotného majetku z odpisové skupiny 1 a 2, pořízeného v období od 1.1.2009 do 31.12.2010.
- Majetek v odpisové skupině 1 lze nyní odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
- U odpisové skupiny 2 se doba odepisování zkracuje na 24 měsíců. Za prvních 12 měsíců se přitom uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Pro výpočet daňového odpisu je rozhodující datum zařazení z řádku dokladu pořízení s DP=10.

Příklad:
Odpisová skupina 1
Pořízeno dne 1.1.2009
Pořizovací cena: 120 000,-

bude odepsán v roce 2009 ve výši 110 000,- a v roce 2010 ve výši 10 000,-.
(Odpisování začíná až následující měsíc od pořízení, v tomto případě tedy od měsíce února).

POZOR!
Pokud se rozhodnete v případě mimořádných daňových odpisů pro výpočet účetních odpisů metodou "Jako daňové", berte na vědomí, že tato metoda vypočte roční daňový odpis a tento pak rovnoměrně rozepíše na jednotlivé měsíce v účetním roce (v roce pořízení na měsíce od měsíce pořízení včetně).
U výše uvedeného příkladu rozepíše na 110000/12  v každém měsíci roku 2009 a 10000/12 v každém měsíci roku 2010. tzn. účetní odpis za jednotlivé měsíce roku 2009 bude činit 9.167,- a v roce 2010 bude činit 834,-

ČÍSLO VERZE 156

(vydána 18.7.2009)

OBECNĚ - Kursovní lístek, intuitivnější způsob zadávání směnných kursů

Kursovní lístek se nyní otevírá v samostatném okně a umožňuje jednodušší přidání, opravu, smazání zadání směnných kursů.

ČÍSLO VERZE 153

(vydána 30.6.2009)

OBECNĚ - automatické zaúčtování dokladů

Program nyní umožňuje automaticky zaúčtovat následující doklady: došlou fakturu, došlou zálohovou fakturu, vystavenou fakturu, vystavenou zálohovou fakturu, pokladní doklad, vzájemný zápočet.
Program se dá nastavit 2 způsoby:
1. doklad bude zaúčtován po stisku tlačítka Zúčtovat na příslušném dokladu v nástrojovém pruhu.
2. V modulu Správce se dá v podnikových parametrech na záložce Účetnictví nastavit, které doklady mají být automaticky zúčtovány. V tomto případě se program snaží ihned po uložení běžného dokladu rovnou provést i jeho zaúčtování na pozadí. Pokud jsou splněny všech náležitosti účetního dokladu (správný účet, středisko apod.) pak uživatel tuto činnost ani nezaznamená. Pokud není splněna některá náležitost program na to uživatele upozorní.

ODBĚRATELÉ, DODAVATELÉ - Kniha vystavených a došlých faktur, nové kontextové menu

V knize vystavených, došlých faktur i zálohových faktur a v knize vzájemných zápočtů přibyly nové kontextové menu na pravé tlačítko myši. Nyní se dá z knih přímo odskakovat do účetních dokladů.

ČÍSLO VERZE 152

(vydána 28.5.2009)

ÚČETNICTVÍ - číselníky kursovní lístek

Možnost výmazu špatně zadaného období kursovního lístku. Tlačítko nastavit v nástrojovém pruhu a pak tlačítko smazat.

ÚČETNICTVÍ - bankovní výpis - revize

- Datum bankovního výpisu se nyní zadává přímo v řádku, což umožňuje mít v jednom bank. výpisu více zápisů s různým datem.
- Odstraněna chyba, program po dosáhnutí všech řádků bankovního výpisu neodskakoval po přidání řádku na začátek - opraveno

ÚČETNICTVÍ - účetní deník

Přidáno zvýraznění protizápisů modrou barvou

ÚČETNICTVÍ - kopie všeobecného dokladu

Program nyní umožňuje vytvořit kopii již existujícího dokladu. Stačí zobrazit doklad, ze kterého chce člověk vyjít a v závěsném menu Akce zatrhnout možnost kopírovat doklad. Pak zadat číslo nového dokladu a řádky budou zkopírovány do nového dokladu, částky se vynulují.

ČÍSLO VERZE 151

(vydána 4.5.2009)

MZDY - půldny

Možnost zadávat dny na 1.desetinné místo, bylo doplněno na těchto místech: - nárok na dovolenou na kartě zaměstnance - odpracované dny pro výpočet denního průměru pro pracovněprávní vztahy na kartě zaměstnance - zadání dnu na mzdovém formuláři

OBECNĚ - Odskok do číselníku činností

Při zadání činnosti hledáček F2 nyní nabídne seznam vazeb středisko-činnost, pokud je středisko již zadáno a je seznam hledáček řazen dle střediska, naskočí na zadané středisko.

ÚČETNICTVÍ - výkazy, třístranný obchod

Opravena chyba ve výkaze Přiznání k DPH (přehozené sloupce) a v Souhrnném hlášení (nebylo zahrnuto vůbec)

ÚČETNICTVÍ - Sestava hlavní knihy nová varianta

Doplněna o variantu ÚČET,PROTIÚČET,ŘÁDEK DOKLADU

MZDY - Zápočtový list

Odstraněna chyba ve výpočtu průměrného příjmu pro úřad práce

OBECNĚ - uložení pozice a velikosti okna dokladu

V dokladech byla změněno Uložit nastavení sloupců na Uložit nastavení okna s tím, že nyní se uloží i pozice a velikost okna (na uživatele a typ dokladu)

OBECNĚ - Datumové položky v dokladech

Obecně je po najetí označen text v nich (jako po CTRL+A), je tedy možné buď použít klávesy +,- které přidávají nebo ubírají datu, a nebo zadávat zkrácené datum s tím, že program doplní aktuální rok

OBECNĚ - založení nové karty adresáře nebo katalogu

Při zadání nového iča nebo katalogové položky v případě otevření hledáčku (např. klávesou F2) a následně založení nové karty (např.F4) se po zapsání karty a jím uložení volbou Uložit a převzít automaticky uzavře seznam položek, program se vrátí do dokladu a nově založená karta se převezme

DODAVATELÉ - revize dokladu došlá faktura

- Hlavička - po zadání iča odskočí přímo na BU
- Datum vystavení, DUZP je nastaveno podle zadaného data zápisu faktury
- Datum splatnosti je nastaveno podle data vystavení plus splatnost z adresáře nebo nastavená splatnost na řadu dokladů
- Konstantní a specifický symbol lze přednastavit na řadu
- V hlavičce kurz měny není přístupný, pokud je faktura v Kč
- DPH - V celkovém sumáři dole se nyní zobrazuje částka, která zbývá k rozepsání v záložce
- DPH - Po zadání znaku hvězdička ve sloupci základ program doplní zbývající částku do aktuálního řádku
- Řádky jsou doplněny kontroly na správnost zadání účtu,střediska ,činnosti, zakázky a stroje a jejich vazby
- Řádky byly přidány názvy středisek, činností, zakázek

DODAVATELÉ - kniha došlých faktur

Je doplněno podokno náhledu s možností zobrazit sumář DPH nebo řádky kontace

MZDY - Výpočet čistých mezd

Základ pro odvod zdravotního pojištění matematicky zaokrouhlen na celé Kč MZDY

MZDY - Roční zúčtování daně

Upraveno řazení zaměstnanců na obrazovce i v sestavách dle střediska a přijmení

MZDY - Sestava mzdových listů

Přidán checkbox na výběr pouze aktivních zaměstnanců (těch, u nichž období zaměstnaneckého poměru dle data nástupu a výstupu zasahuje do požadovaného období výpisu ML)

MZDY - Potvrzení o zdanitelných příjmech za roky 2008 i 2009

Zpřístupněn k editaci údaj Zúčtováno v měsících - vynechá měsíce, kdy nebyl žádný zdanitelný příjem, např. celý měsíc nemocenská, tento výklad je nejasný a do jeho vyjasnění je možné před vytištěním ručně upravit

ÚČETNICTVÍ - výsledovky

Přidány obraty od počátku roku do předcházejícího měsíce

MAJETEK - Inventurní soupis dlouhodobého majetku

Doplněna nová varianta řazení dle střediska, účtu a inventárního čísla včetně nové tiskové sestavy s mezisoučtem za účet.

ÚČETNICTVÍ - kursovní lístek

Číselný údaj - pořadí platnosti kurzového lístku rozšířen na Integer (dříve numeric (3,0) a po vyčerpání 999 období nešlo přidat další období)

SKLAD - tisk štítku čárových kódu

Tisk štítků čárových kódů je zpřístupněn z dokladu příjemka přes závěsné menu ve fázi pořízení, opravy nebo zobrazení dokladu. Dvě základní varianty s tiskem čárových kódů (vyžaduje EAN BARCODE true type font).

MZDY - rozpouštění sociálního a zdravotního pojištění za podnik na zakázku a stroj

Ve sloupci Szp_pod v číselníku parametry mezd je třeba zadat variantu 3 rozpouští nyní i na zakázku a stroj

MAJETEK - upraveno vytvoření daňových odpisů

U varianty 'účetní odpis uznán daňově' se nyní vypočtou daňové odpisy podle nastavení pro výpočet účetních odpisů

ÚČETNICTVÍ - odstraněny problémy s úhradami pohledávek a závazků v cizí měně

Ppři zpětném přepočtu z Kč na cizí měnu, někdy se objevil rozdíl 0.01 mezi částkou k úhradě a uhrazeno - nastavena nová logika : SET UHRAZENO= IIF(K_UHRADE*KURZ=KC_DAL, K_UHRADE,KC_DAL/KURZ) u pohledávek, u závazků analogicky Opraveno u Kontroly knih s opravou, zápisu účetního dokladu, operativních sestav ke dni

ÚČETNICTVÍ - Kniha účetní deník

doplněny akce Zobrazit,Opravit,Vytisknout doklad

ODBĚRATELÉ - úloha potvrzení závazků

Do tabulky vybraných pohledávek doplněn checkbox. Do menu doplněny Akce - označit vše a nic

MZDY - Příloha k žádosti o nemocenskou, Přihláška/odhláška a ELDZ

V kolonce druh činnosti nabízí 2 u prvního pracovního poměru - opraveno, už nepřičte 1 k pořadí zaměstnání, pokud je pořadí 0, doplní jedničku, jinak ponechá pořadí. Na přihlášce v XML opraven chybějící kód zdravotní pojišťovny a údaj místo výkonu práce

ÚČETNICTVÍ - souhrnné hlášení

Opraveno tak, aby pracovalo s novými řádky hlášení v číselníku

ÚČETNICTVÍ - přiznání k DPH

Přidána možnost zadání koeficientu krácení DPH

OBECNÉ - Upozornění na neaktuální zálohu při ukončení programu WinKlasik.

Pokud se zadá do souboru WKLASIK.INI do sekce [WINKKS] klíč KONTROLAZALOHY=počet dnů, program WinKlasik načte soubory záloh a pokud je poslední záloha starší než zadaný počet dnů, při ukončení programu je uživatel upozorněn a je mu nabídnuto spuštění konzoly správce WINKKS.EXE k provedení zálohy. (Prověřuje pouze zálohy vytvořené volbou zálohovat programu WINKKS)

MZDY - Exekuce

Odstraněna chyba při napočtu základu pro exekuce v případě vyplaceného přeplatku daně (srážka mínusem)

OBECNĚ - doklady, doplněna varianta odeslání dokladu

EMAILem pomocí knihovny CDO. Nastavuje se ve WINKASIK.INI v sekci [EMAIL]
- outlookprofil=outlook;
- mapivarianta=2 ;
- cdo_sendusing=2 ;
- cdo_SMTPport=25 ;
- cdo_SMTPserver=smtp.volny.cz ;
- cdo_timeout=30 ;
- cdo_from=aplex@aplex.cz
- mapivarianta=0
- msmapi_dialog=N

SKLAD - automatický odskok na další řádek

do příjemky,výdejky a převodky doplněna možnost na řadu dokladů nastavit automatický odskok na další řádek po zadání položky, doplněné o požadovaný počet tabelátorů.

MZDY - Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Upraveno rozhodné období z měsíce a roku od-do na datum od-do. V případě nástupu zaměstnance před méně než 12 měsíci je použito datum nástupu jako datum počátku rozhodného období. Dále v bodě i) přílohy se nyní uvádějí pouze dočasné pracovní neschopnosti, nikoliv OČR a placená mateřská

BANKA - Příkaz k úhradě

Doplněn údaj Měna do hlavičky dokladu, přebírá se z bankovního účtu (pokud je u účtu měna CZK, a národní měna je Kč , vezme se Kč. V návaznosti na to se filtrují závazky pouze v této měně při nabídce položek. Tuto nabídku lze navíc nechat seřadit dle názvu firmy.