Kontrolní hlášení DPH v programu WinKlasik

Kontrolní hlášení

Novelizací zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty vznikla plátcům od 1. 1. 2016 nová povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení.
Přestože většina údajů požadovaných v kontrolním hlášení je již ve Winklasiku k dispozici ve stávající evidenci pro účely DPH, některé údaje je nutno doplnit. Rovněž bude nutné upravit některé postupy při práci s daňovými doklady.

Odkazy na obecné informace ke kontrolnímu hlášení:

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení
Vzor formuláře kontrolního hlášení

Vazba na Přiznání k DPH, období zpracování

Jedním ze základních pravidel je hodnotová vazba Kontrolního hlášení a Přiznání k DPH.
U měsíčního plátce DPH toto bude znamenat, že sumární hodnota, uvedena v některém z vybraných řádků, bude detailněji rozepsána v kontrolním hlášení s tím, že musí být dodrženy kontrolní vazby.
Z tohoto plyne, že konkrétní položka v položkové evidenci DPH musí být zahrnuta ve stejném měsíci Přiznání k DPH i Kontrolního hlášení.

U kvartálního plátce DPH právnické osoby, který bude podávat Kontrolní hlášení měsíčně to je v podstatě shodné. I kvartální plátce uzavírá jednotlivé měsíce DPH v evidenci DPH a u každého zápisu je zde uveden rok a měsíc uplatnění, pouze Přiznání se pak sestaví najednou za tři měsíce.

Evidenční číslo daňového dokladu

Řádek Kontrolního hlášení v řadě případů vyžaduje uvedení vedle DIČ partnera (dodavatele, odběratele) i evidenční číslo daňového dokladu. Toto číslo bylo možno dohledat na daňovém dokladu. V evidenci pro účely DPH jsme jej ale doposud neuváděli. Přitom právě kontrola nároku na odpočet pomocí dohledání (spárování) daňového dokladu v evidenci FÚ podle plátce daně a čísla daňového dokladu je základním principem, na které je nová povinnost kontrolního hlášení postavena. Proto číslu daňového dokladu musíme nyní věnovat pozornost.

Při zápisu dokladů ve Winklasiku je nově doplněna povinnost případně možnost toto evidenční číslo dokladu zadat.

Změny na dokladech

Faktura došlá
Evidenční číslo daňového dokladu se nově zapisuje do hlavičky dokladu a je předvyplněno podle zadaného variabilního symbolu, se kterým se ve většině případů bude shodovat. V případě, že ale dodavatel používá rozdílný VS a daňové číslo, které obsahuje např. písmena, je třeba evidenční číslo upravit tak, aby odpovídalo číslu na obdrženém daňovém dokladu.
Záloha došlá – obdržený doklad o přijaté platbě
Po úhradě došlé zálohové faktury, pokud obdržíme daňový doklad k přijaté platbě, opět doplníme evidenční číslo tohoto daňového dokladu. Jako výchozí se opět nabízí variabilní symbol z došlé zálohové faktury.
Pokladní doklad
Obecně se předpokládá, že pokud příjmový pokladní doklad obsahuje řádky s odvodem DPH, jedná se o sumární zápis tržby na podkladě námi vystavených zjednodušených daňových dokladů nebo tržby i nad 10 tis. Kč v případě, že nemáme povinnost vystavit daňový doklad, např. dodání fyzické osobě, neplátci DPH. Takovýto pokladní doklad pak zapíše sumárně do evidence DPH základy a daně podle jednotlivých skupin.
Pokud je zapotřebí přes pokladní doklad zapsat do evidence DPH povinnost přiznat daň na základě vystaveného daňového dokladu, jiného než je FV, je zapotřebí na jeden takový daňový doklad vystavit jeden příjmový doklad a uvést v něm DIČ odběratele i evidenční číslo námi vystaveného daňového dokladu (záložka DPH na dokladu).
Stejně tak i u výdajového pokladního dokladu, u kterého se neuvede DIČ dodavatele ani číslo daňového dokladu, má se za to, že se u řádků s uvedením zápisu odpočtu daně do evidence DPH jedná o případy, kdy jednotlivé výdaje, proplacené na základě obdržených zjednodušených daňových dokladů nepřevýšily částku 10 tis. Kč.
V případě, že potřebujeme přes pokladnu zaevidovat DPH podle daňového dokladu nad 10 tis. Kč, je zapotřebí každý takový výdej zapsat samostatným výdajovým pokladním dokladem. Pak se do hlavičky dokladu zapíše DIČ dodavatele a na záložce DPH i evidenční číslo obdrženého daňového dokladu.
Faktura vystavená, Záloha vystavená - námi vystavený daňový doklad o přijaté platbě
Evidenční číslo daňového dokladu je shodné s číslem dokladu Winklasik. S ohledem na to je ale zapotřebí nastavit řady Vystavených záloh tak, aby nekolidovaly s řadami Vystavených faktur.
Prodejka - daňový doklad
1. varianta
prodej hotově fyzické osobě, která nemá dič - v tomto případě se bude lišit pouze text na vytištěném formuláři. Pokud částka nepřesáhne 10000 Kč pak se vytiskne postaru "Prodejka - daňový doklad", pokud ale částka přesáhne 10000 Kč pak se vytiskne text, že se nejedná o daňový doklad a bude na dokladu chybět rozdělení na základ a daň.

2. varianta
prodej hotově fyzické nebo právnické osobě, která má vyplněno dič - pokud částka nepřesáhne 10000 Kč pak se vytiskne postaru "Prodejka - daňový doklad", pokud ale částka přesáhne 10000 Kč program zablokuje uložení dokladu a obsluha bude muset vystavit fakturu.

DUZP resp. DPPD

Již ve stávající verzi programu se do evidence DPH zapisuje odděleně DUZP (resp. DPPD u plateb, předcházejících zdanitelnému plnění) a odděleně rok a měsíc, ve kterém je přiznaná daň nebo uplatněn odpočet daně.
Dříve ale někteří uživatelé do evidence DPH zapisovali místo skutečného DUZP z dokladu datum s měsícem shodným s měsícem uplatnění DPH. Cílem bylo docílit stejného účetního i daňového měsíce a vyhnout se tak časovému nesouladu mezi účetní a daňovou evidenci.
Tyto praktiky nyní nebude možné provádět a do údaje DUZP by se měl u FD uvádět skutečný DUZP podle obdrženého dokladu, jelikož tento údaj se odesílá v kontrolním hlášení na FÚ.
Připravujeme však možnost použít variantně jako datum účetní operace jiný datum než DUZP z dokladu.

Odeslání kontrolního hlášení

Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou.
Varianty odeslání:
1. varianta - přes datové schránky
2. varianta - přes daňový portál (EPO) a odeslání se zabezpečným el. podpisem
3. varianta - přes daňový portál (EPO) a dodatečné potrzení (Fyzické doručení dokumentu na FÚ)

Doporučujeme si ještě před odesláním přes datové schránky nechat formálně ověřit správnost a úplnost xml dokumentu přes daňový portál.