WINKLASIK - ČASTÉ DOTAZY

Časté otázky

> Zpět do sekce časté dotazy <

Popis procesu uplatnění došlé zálohové faktury na konečné faktuře

 1. Zápis + likvidace došlé zálohové faktury.
  Standardním způsobem zálohovou fakturu pořídíte a uložíte. V této fázi se ještě nejedná o daňový doklad. Položka je zapsána do analytické knihy pohledávek.
 2. Úhrada zálohové faktury
  Úhradu provedete buď pokladním dokladem nebo přes pořízení bankovního výpisu. (Modul účetnictví > doklady > bankovní výpis)
 3. Změna zálohové faktury na daňový doklad
  Zúčtováním platby na došlou zálohu, tj. po zaúčtování bankovního výpisu či pokladního dokladu, získáváte nárok na odpočet daně. V modulu Dodavatelé > doklady > došlá záloha vyberte volbu Opravit doklad a zadejte číslo dokladu, kde chcete uplatnit odpočet daně. Všimněte si, že program automaticky doplnil částku a datum úhrady. Po kliknutí na zatržítko DPH se zpřístupní záložka DPH, kde je možno rozepsat údaje související s daní. Zadejte základ daně v řádku u příslušné daňové skupiny. Uložení dokladu se promítne do analytické knihy DPH zapsáním patřičného základu a daně.
 4. Zaúčtování došlé zálohové faktury
  Zúčtování zálohy provedete v modulu Účetnictví > zápisy > poskytnuté zálohy. V řádcích program nabídne účet DPH (např. 343111, 343112, apod.), protiúčtem bude účet 314343. Ve sloupci Kč bude hodnota daně ze zálohové faktury. Pokud je účet 314343 označen v účtové osnově jako saldokontní, (písmeno J) uložením dokladu se v analytické knize jiného salda založí nová položka.
 5. Zápis + likvidace konečné faktury
  Do hlavičky dokladu zadejte celkovou částku včetně daně bez odečtení záloh (viz. obrázek níže). (V případě, že záloha byla vyšší než konečná faktura (jedná se vlastně o dobropis, celková hodnota k úhradě je záporná) i zde zadejte do hlavičky kladnou hodnotu celkovou částku včetně daně bez odečtení záloh.) Klikněte na záložku zálohy. Následně přes závěsné menu Akce > načti zálohy program nabídne seznam všech zapsaných zálohových faktur pro daného dodavatele, tj. včetně neuhrazených a daňově neoznačených. Převzetí proveďte označením zálohy a stiskem tlačítka Převzít.
  Na záložce DPH zadejte k příslušné daňové skupině základ daně doplatku (pokud záloha kryla v plné výši konečnou fakturu pak tam nechejte 0, v případě, že byla záloha vyšší než konečná faktura pak zadejte rozdíl mezi základem konečné faktury a základem zálohy s mínusem). Do záložky řádky zadejte účet (není povinné) a do částky program automaticky nabízí celkový základ daně. (sečtené základy daně ze záložky DPH a záložky Zálohy). Při uložení faktury program provede kontrolu jestli souhlasí údaj částka v hlavičce se součtem údajů bez daně + daň v patičce (sumář dole na faktuře). Pokud částky nesouhlasí vypíše informační hlášku „nesouhlasí částky Uložit Ano x Ne?“ Uložením dokladu se zapíše faktura do analytické knihy závazků a do knihy DPH.
 6. Zaúčtování konečné faktury
  Postup je stejný jako u kterékoliv jiné došlé faktury. Program do řádků doplní příslušné účty. Uložením dokladu se pohledávka ze zálohové faktury a závazek z konečné faktury vyrovnají.


(příklad zapsání konečné faktury)